5/16/2020

Khutbah Bahasa Jawa- Idul Fitri 1441 H- Bina Keluarga


اَللهُ أَكْبَرُ ×٩ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا . لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَ حْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ جَعَلَ أَيَّامَ الْأَعْيَادِ ضِيَافَةً لِعِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَجَعَلَ فِى قُلُوْبِ الْمُسْلِمِيْنَ بَهْجَةً وَسُرُوْرًا. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ َأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. َأمَا بَعدُ: فَيَاأَيُّهَاالنَّاسُ, فَأُوِصْيكُمْ وَاِيَّاىَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .


Bapak ibu ingkang tansah kawula hurmati, estri lan putra-putiku ingkang kawula trisnani.
Wekdal lebaran tanggal 1 Syawal 1441 Hijriyah, shalat Idul Fitri boten kados taun-taun ingkang sampun kapengker lan mbok bilih ing sadanguning gesang nembe wonten ing taun punika. Shalat Idul Fitri dipun tindakaken wonten ing dalem griya, mekaten punika boten ateges boten remen kaliyan syiar Islam lan silaturahim, nanging ngengingi kawontenan ing taun punika, ingkang boten sami kaliyan taun-taun ingkang sampun kapengker. Mila mangga kita sedaya tansah ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nebihi menapa ingkang dados awisanipun Allah.

Taun punika sedaya negari nembe nampi wabah pandemi virus corona utawi Covid-19, satunggaling wabah penyakit ingkang saged nular saking menungsa dhateng manungsa kanthi cara ingkang gampil lan cepet sanget. Virus corona inggih punika salah setunggaling makhlukipun Gusti Allah ingkang alit sanget, mila boten saged dipun tingali mawi mripat kanthi langsung, namung saged dipun pirsani kaliyan alat mikroskop. Saking tanda-tanda nyebaranipun virus punika, para wasis sampun mangertosi cara nularipun virus corona punika inggih punika kanthi lantaran doplet, idu, umbel, uluh, lan sasanèsipun. Sampun dados pakulinan, menawi utawi watuk nuli tutukipun dipun tutup mawi asta, menawi medal idu lan umbel dipun lap mawi astanipun, semanten ugi menawi medal uluhipun inggih dipun lap mawi astanipun. Asta punika nggadhahi sipat sigap, boten sisah dipun dhawuhi ananging sampun mangertosi tugasipun, menawi wonten barang-barang utawi ingkang ketingalan langsung dipun resiki mawi asta.
Kotoran punika tasih nempel, kaleres menawi manggihi toya dipun cuci, manggihi tisu dipun lapaken. Ananging menawi boten manggihi toya utawi tisu lajeng dipun gosokaken wonten ing tembok, tangga, lan wonten ing panggenan-panggenan ingkang saged utawi gampil dipun candhak. Asta ingkang tasih wonten kotoranipun dipun ginakaken kagem salaman, sahingga nular dhateng tiyang sanes kanthi cepet. Mila kangge naggulangi lan medhot nyebaring virus punika kita dipun dhawuhi supados nyuci asta kalian sabun utawi hand sanitizer, tansah ngagem masker, nindakaken sosial distancing utawi ngirangi kumpul-kumpul, lock down, ibadah shalat Jumat dipun-gantos kaliyan shalat duhur, shalat jamaah gangsal wekdal dipun tindakaken wonten ing dalam, shalat Idul Fitri ing dalem, shilaturrahmi kanthi online utawi mawi video call.

Bapak ibu ingkang tansah kawula hurmati, estri lan putra-putiku ingkang kawula trisnani.
Tahun punika dipun wastani tahun musibah, bencana, wabah lan muhasabah. Saben musibah, bencana, wabah temtu wonten sebabipun, utawi wonten rahasianipun. Kenging menapa Gusti Allah dhatengaken musibah, bencana lan wabah. Menawi kita ningali saking sejarah sakderengipun nabi Muhammad SAW, kados umatipun nabi Luth ingkang tansah remen nindakaken pedamelan keji, umatipun nabi Hud kaumipun sami gumedhe, angkuh, remen damel pilara dhateng sesaminipun, Allah paring piwales kalian lisus, umatipun nabi Musa, nabi Harun, nabi Nuh boten purun nyembah dhumateng Gusti Allah, dhemen nentang syariat rasulipun, boten purun ndherek dhateng risalahipun Allah. Sahingga Allah nurunaken musibah, bencana lan azab, malah wonten ingkang dipun sirnakaken.
Mila wontenipun musibah punika, prayoginipun ing saben pribadi tansah mikiraken dugi pundi anggenipun ningkataken ibadah dhumateng Gusti Allah, punapa ibadah ingkang dipun tindakaken sampun selaras kaliyan tuntunan syari'at agami Islam, punapa sampun dados insan ingkang saged migunani dhateng tiyang sanes, punapa sampun boten damel pilara dhateng tiyang sanes. Allah paring dhawuh;

“He wong-wong kang padha iman, taqwaha sira kabeh maring Gusti Allah, lan becike saben-saben wong padha gatekake marang apa kang wus ditindakake ing dina sisuk (akhirat), lan taqwaha maring Gusti Allah, sak temene Allah tansah pirsa marang apa wae kang sila lakoni’. (QS. Al Hasyr: 18)

Wonten ing kesempatan punika prayoginipun kita sami introspeksi utawi gatekaken dhateng pribadi piyambak-piyambak. Kita gatosaken keluarga, punapa sampun nindakaken dhawuhipun Gusti Allah lan nebihi awisanipun Gusti Allah. Mangga kita dandosi keluarga, kita bina keluarga supados sami paring pemut, sami-sami makarya, sami-sami nindakaken tugas lan tanggaung jawabipun. Mikiraken keselamatan bangsa lan negari dipun melai saking keluarga minangka dados bangunan ingkang paling alit, sae lan awonipun setunggaling bangsa lan negara dipun temtokaken saking pembinaan salebetipun keluarga.

Bapak-ibu ingkang kalor mati estri lan anak-anak kawula ingkang kawula tresnani ibadah.
Puasa Ramadhan sampun kalampahan, lan kita sampun mlebet ing wulan Syawal, wulan peningkatan amal ibadah, ing wulan Syawal minangka awal kagem saben-saben muslim anggenipun ngadhepi musuh, marga tanggal 1 Syawal setan ingkang dipun krangkeng dipun uculaken malih, supados ganggu lan jlomprongaken menungsa, kangge rencang bencang ing dinten kiamat. Para setan dipun jamin mlebet ing neraka, panggenan kangge nyiksa lan panggenan ingkang boten dipun kersakaken manungsa. Tiyang ingkang iman tansah ngajeng-ajeng mlebet wonten ing suwarga lan dipun tebihaken saking genining neraka.

Mila nabi Muhammad SAW paring tuntunan ibadah sasampunipun wulan Ramadhan, inggih punika supados nindakaken puasa sunah, supados pikantuk ganjaran kadosdene ganjaran tiyang ingkang nindakaken puasa sadangunipun gesang.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Sapa wongé nindakake puasa Ramadhan nuli di kanteni puasa nem dina ing wulan Syawal mila bakal diparingi ganjaran kaya dene wong kang puasa saklawase urip”. (HR.Muslim).

Mila kagem sinten kemawon ing wulan Ramadhan tansah ngantu-antu pikantuk lilatul qodar, sinten ingkang saget manggihi tentu pikantuk ganjaran ingkang kathah, ananging kasunyatanipun boten temtu saget pianggih. Mila kagem ngalap ganjaran ingkang ageng, sampun trawaca Allah paring ganjaran ingakang kathah inggih punika puasa Syawal.

Saben ibadah mesthi wonten ganjaranipun utawi fadhilahipun, Allah maringi ganjaran kanthi dipun wujudaken wonten ing donya lan akhirat, saben-saben ibadah ingkang dipun tindakaken kanthi temen lan ngarep-arep ridhanipun Allah, mesthi badhe dipun paringi barokah rizky saking langit lan rizki ingkang boten saged dipun itung jumlahipun.


“Sing sapa wonge taqwa maring Gusti Allah, yekti Gusti Allah bakal maringi kanggo dheweke dalan, lan maringi rizki saking arah kang ora dinyana- nyana, lan tawakal maring Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyukupi keperluane. Sak temene Allah nindakake urusan kang dikersaake, Sak temene Gusti Allah nganakake ketentuan marang sapa wae”. (QS. Ath-Thalaq: 23)

Bapak ibu ingkang kawula hurmati, estri lan anak-anakku ingkang kawulo tresnani.
Allah badhe paring rizki kanthi mapinten-pinten cara, rizki boten namun bandha donya. Rizki saking Allah saged dipun wujudaken kaliyan kesehatan lan dipun tebihaken saking balak, musibah, bencana lan penyakit, badhe dipun paringi margi ingkang gampil anggenipun pados ma’isah utawi penghasilan, badhe dipun paringi kasil ingkang berkah, dipun paring petedah dhateng margi ingkang sae, dipun dadosaken tiyang ingkang bejo wiwit dunya dumugi akhirat samangke. Mila mangga kita tansah ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah SWT.

جَعَلَنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ وَاَدْ خِلْنَا وَاِيَّاكُمْ مِنْ زُمْرَةِ عِبَادِهِ الصّٰلِحِيْنَ . وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْن
الخطبة الثنية

اَللهُ اَكْبَرُ ×٧ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْيَوْمَ عِيْدًالِلْمُؤْمِنِيْنَ وَخَتَمَ بِهِ شَهْرَ الصِّيَامِ لِلْمُخْلِصِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لَا ِالٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَشْهُوْرُ بِفَطَانَتِهِ وَاَمَانَتِهِ وَصِدْقِهِ وَتَبْلِيْغِهِ وَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ. فَيَا عِبَادَاللهِ اِتَّقُوا اللهَ فِيْمَا اَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَحَذَرَ. فَقَاَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَآأَيُّهاَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَقَرَابَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ جَمِيْعَ وُلاَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَانْصُرِ اْلإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَأَعْلِ كَلِمَتَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. اَللّٰهُمَّ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَّا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَناَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِى فِيْهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِى فِيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شرٍّ . رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ