2/27/2013

Do'a Bimtek dan Pengelolaan arsip


Arsip adalah dokumentasi yang dari semua kegiatan yang telah dilakukan, arsip dokumentasi yang sangat penting. Karena itu arsip harus dikelola dengan baik. Dan seiring dengan perkembangan zaman arsip disamping prin out juga dengan menggunakan elektronik. Agar SDM dapat terwujud sesuai dengan harapan maka perlu diselenggarakan bimtek. Agar kegiatan ini dapat terlaksanan dengan baik sangat penting mohon petunjuk kepada Allah. Karena hanya Allah pemilik, penguasa,pelindung bagi seluruh hambanya. Berikut do'anya:


BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA ARSIP
KANTOR ARSIP DAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
ﺍﻠﺤﻤﺪ ﷲ ﺮﺐﺍﻠﻌﺎ ﻠﻤﻴﻦ ﺤﻤﺪﺍ ﻴﻮﺍ ﻓﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﻮﻴﻜﺎ ﻓﺊ ﻤﺰﻴﺪ ﻩ لا تحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, ﺍﻠﻟﻬﻢ ﺼل ﻮﺴﻟﻢ ﻋﻠﻰ رسولك ونبيك سيدنا محمد الطاهرالزكى وعلى اله الطيبين واصحابه المتقين

Ya Allah, ya Rahman pencurah segala kasih bagi sekalian alam, ditangan-Mu segala puji, maka hanya kepada-Mu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur. Disebagian kecil dari kenikmatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembukaan yang akan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Pengelola Arsip di majlis yang mulia ini, semoga tercatat sebagai bagian dari amal ibadah kami kepada-Mu.

Ya Allah, berilah kepada kami semangat juang dan kesabaran untuk mengikuti kegiatan ini hingga paripurna. Berilah kepada kami kemudahan dan kepahaman untuk menggali keluasan dan kesempurnaan ilmu-Mu, Tanamkan dalam diri kami cinta terhadap ilmu yang karenanya kami akan memiliki kecakapan dalam berfikir, ketrampilan dalam berkarya, kebijakan dalam bertindak.

Dan nantinya, kami selalu memohon kehadirat-Mu untuk dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kami miliki dalam bentuk amaliyah, menghimpun dan mengelola arsip secara akurat seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Karena itu ya Allah hiasilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Kami yakin dengan petunjuk-Mu, dengan kekuasaan-Mu dan karena Maha Besar-Mu jua, kami akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya.

Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup bagi kami memikulnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu kelihatan benar dan berilah petunjuk serta kekuatan kepada kami untuk melakukannya dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang salah itu salah dan berilah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya.

Ya Allah, ya ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, kabulkanlah permohonan kami ini, amiin.
ﺮﺑﻧﺎﺁ ﺗﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻠﺪ ﻧﻴﺎ ﺣﺴﻧﺔ ﻮفى الاﺧﺮﺓ ﺣﺴﻧﺔ ﻮﻗﻧﺎ ﻋﺫ ﺑﺎ ﺍﻠﻧﺎ ﺮ ﻮﺍﻠﺣﻤﺪ ﷲ رب العلمين

Misuwuring Manungsa Ingkang Taqwa


Manungsa ingkang taqwa punika boten dipun tentukaken dening pangkat, derajat, bagus utawi ayuning pasuryan. Ananging taqwa punika manggen dhateng tiyang ingkang tansah taat lan mituhu dhateng sedaya dhawuhipun Allah. Jiwa lan semangatipun tansah nggatosaken dhateng sedaya amaliyah Islam. Iman saestu dipun amalaken kanthi pakarti ingkang sae. Kanthi punika saget kemawon tiyang ingkang mlarat, ala pasuryanipun ananging dipun catet dening Allah tiyang ingkang taqwa, sahingga derajatipun dipun angkat dening Allah. Amargi banget pentingpun taqwa punika sahingga kita aturaken mawi khutbah Jum'at.


الحمدلله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك علىنبينا محمد وعلىاله وصحبه اجمعين.اما بعد: فياعبادالله اتقواالله حق تقاته فقد فازالمتقون
Kaum muslimin jam'ah Jum'ah Rahimakumullah
Mangga kita tansah ningkataken iman lan taqwa kita dhumateng Allah, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun lan nebihi sedaya awisanipun. Minangka wujud saking iman lan taqwa inggih punika kita tansah budidaya sedaya ilmu lan hikmah ingkang nate kita tampi lan kita mireng sayektos kita dadosaken tindak lampah ingkang nyata, inggih punika kanthi wujud kesalihan, ketaatan, kesabaran kita tindakaken kanthi istiqomah. Ampun ngantos ilmu ingkang kita gadhahi punika namung minangka kangge jagi-jagi, kangge jagi harkat lan martabat menawi sawekdal-wekdal dipun dangu dening tiyang sanes lajeng kita saged jawab kanthi lantang, lancar punapa ingkang kita ngendiakaken punika inggih ingkang kita tindakaken.
Allah SWT sampun paring tuladha dhateng salah satunggaling tiyang ingkang nggadhahi tanggel-jawab moril tansah kepingin mujudaken ilmu lan hikmah ingkang nate dipun tampi. Tiyang kalawau inggih punika Luqman Al Hakim, piyambakipun dipun paringi derajad kenabian, kecerdasan lan akal ingkang cemerlang, dipun tingali saking pangkat lan rupi, piyambakipun tukang kajeng, kulitipun cemeng saking negeri Sudan. Piyambakipun dipun paringi ilmu dening Allah lan piyambakipun tansah budidaya supados ilmu punika dipun amalaken, sahingga naminipun dipun langgengaken dening Allah wonten ing Alquran. Allah SWT dhawuh dhumateng piyambakipun:
" Lan satemene Ingsun wus paring hikmah marang Luqman, yaiku; Syukura marang Allah. Sing sapa wonge syukur (marang Allah) mangka dheweke wus sukur kanggo dheweke, lan sapa wonge ora syukur, mangka satuhune Allah Maha Sugih tur Maha Pinuji" (QS Luqman: 12)

Sinaosa dhawuh syukur punika dipun tujukaken dhateng Luqman ananging mengku maksud dhumateng sedaya umat Islam, amargi melai lahir manungsa punika sampun dipun paringi nikmat ingkang boten winates, kanthi punika tiyang ingkang tansah paring kinurmatan dhumateng tiyang sanes yekti badhe dipun hormati dening tiyang sanes ugi. Lan tiyang ingkang purun syukur dhumateng Allah yektos Allah badhe paring rahmat dhumateng piyambakipun.
Wujud raos syukuripun Luqman inggih punika, piyambakipun tansah paring pepenget dhumateng putra-putrinipun ing babagan iman, ibadah, akhlaq lan babagan amaliyah sanesipun. Ing perkawis aqidah Luqman paring nasehat dhumateng putranipun:

" Lan elinga nalika Luqman ngendika marang putrane, rikala piyambake paring piwucal marang putrane: "He anakku, sira aja pada nyekuthokake Allah, satemene nyekuthokake (Allah) iku nyata-nyata kezaliman kang gedhe. " (QS Luqman: 13)

Kathah sanget mutiara hikmah saking Luqman, kados ingkang kasebat ing salebetipun tafsir Al Maroghi " He anakku, donya iki kaya dene segara kang jero, akeh wong kang kesilep, mangka dadekna taqwa marang Allah dadi prahunira, iman dadi isine lan tawakal dadi layare muga-muga sira slamet".

Ing babagan ibadhah Luqman dhawuh dhumateng putranipun supados bektos dhumateng tiyang sepuhipun, sinaosa tiyang sepuh dhawuhaken supados nyekuthokake Allah, piyambakipun kedah paring kinurmatan dhumateng piyambakipun, kasebat ing Alquran:
" Lan Ingsun dhawuhake marang manungsa (agawe becik) marang wong tuwa lorone, ibune kang wus ngandung kanthi lemes lan tambah lemes, lan nyapih nalika wus umur rong tahun. Syukura marang Ingsun lan marang ibu bapak ira, mung maring Ingsun sira bakal bali . Lan nalika loro-lorone meksa marang sira nyekuthokake marang Aku (Allah) apa bae kang ora ana pengertian marang iku, mangka sira aja ngetutke lorone, lan srawungana ing dunya kang apik, lan dherekna dalane wong-wong kang bali marang Ingsun (Allah), nuli amung maring Ingsun (Allah) balinira, mangka Ingsun (Allah) kabarake marang sira apa kang wus sira tindakake" (QS Luqman: 14- 15)

Miderek riwayat Al Hafidz ibnu Katsir saking Sa'ad ibnu Waqqos RA. Sa'ad punika salah satunggaling tiyang ingkang taat, patuh lan mituhu dhumateng tiyang sepuhipun. Sahingga sasampunipun mlebet agama Islam, ibunipun dhawuh supados ninggalaken keyakinanipun, kanthi ngendika. He Waqqos menawa sira ora ninggalake keyakinan ira, mangka aku bakal ora mangan ora ngombe nganti aku mati. Sedinten sedalu ibunipun mogok dahar lan ngunjuk, ketingal loyo lan tambah kepayahan, nanging Sa'ad keyakinanipun boten goyah, dipun lajengaken ing dinten sanesipun nanging tetep Sa'ad boten goyah keyakinanipun. Ningali keyakinan putranipun ingkang tambah mantep, akhiripun manahipun ibu dados luluh lan nampi keyakinan putranipun.

Kaum muslimin jama'ah Jum'ah Rahimakumullah
Perkawis ingkang gegayutan kalian amal ibadhah, Luqman nerangaken bilih sedaya amalipun manungsa punika boten badhe nuwuhaken perkawis ingkang muspra, jalaran ageng alitipun amal manungsa punika badhe dipun paringi piwales saking Ngarsanipun Allah:
" (Luqman ngendika): He anakku, satemene lamun ana (sawijining amal) sebobot wiji sawi, kang ana ing watu utawa langit utawa ing jero bumi, yekti Allah bakal nekakake (mbales). Satemene Allah Maha lemah lembut tur Maha Pirsa " (QS Luqman: 16)

Kanthi punika supados sedaya amalipun manungsa punika saged nuwuhaken kesahenan, manungsa kedah nindakaken shalat kanthi istiqomah, insya-Allah shalat ingkang dipun tindakaken kanthi cara mekaten badhe nuwuhaken pakerti sae ing salajengipun. Sahingga sasampunipun nindakaken shalat salajengipun saget nindakaken pakerti kang bagus lan nyegah dhumateng perkawis ingkang mungkar, kanthi sabar. Badhe ndamel kesahenan tumrap tiyang sanes lan dhumateng lingkunganipun.

" He anakku, tindakna shalat lan printaha (manungsa) nindakake kang bagus lan cegahen saking pegawean kang mungkar lan sabara marang apa kang ngenani awakmu. Satemene kang mengkana iku kalebu perkara kang diwajibake (dening Allah) " (QS Luqman: 17)


" Lan sira aja padha mlengosake rahinira seka manungsa (keranten sombong) lan sira aja lumaku ing bumi karana angkuh. Satemene Allah ora dhemen marang wong-won kang sombong tur mbanggakake awake dhewe " (QS Luqman: 18)
: Lan sederhanakna anggonmu lumaku lan lindhikna suaramu. Satemene sak elek-eleke suara yaiku suara keledai " (QS Luqman: 19)

Saking khutbah punika saget kita simpulaken:
• Misuwuring derajat manungsa punika dipun temtukaken dening selarasipun antawisipun ilmu kalian amal, ilmu kedah nuwuhaken amal, kanthi punika ilmu boten wonten artosipun menawi boten dipun amalaken. Semanten ugi menawi beramal kedah dipun landasi kalian iman lan ilmu.
Luqman Al Hakim minangka tuladha saking anggota masyarakat biasa ananging sanget anggenanipun merhatosaken kalian perkawis iman, ilmu lan amal, sahingga piyambakipun maringi pitedah dhumateng putranipun ampun ngantos nyekutokaken dhumateng Allah, supados nindakaken shalat, nindakaken amar ma'ruf nahi mungkar, ampun angkuh kalian sesami lan nalika lumampah ing bumi.
Mugi-mugi sekedhik mawi sekedhik kita saget nuladhani dhumateng Luqman, amin.

وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

Zikir Sembuhkan Sakit III


Kesehatan adalah merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, sebaliknya sakit adalah merupakan musibah. Karena itu bila kita mempunyai tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat pula sehingga karena dapat melakukan segala aktifitas, tiba-tiba menjadi sakit, sungguh merupakan pukulan yang berat, sehingga bila sakit yang diderita tidak pernah kunjung sembuh, maka akan menjadi kondisi baru yang menyebabkan pikiran menjadi tegang dan hati tidak tenang.
Oleh karena itu ketika sehat perbanyaklah mengucapkan rasa syukur kepada Allah, syukur dengan hati senantiasa mengingat dan menyadari bahwa suatu saat dirinya akan sakit, syukur dengan perkataan dengan mengucapkan Alhamdulillah, syukur dengan amal perbuatan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta menggunakan segala hasil daya upaya untuk beribadah kepada Allah. Dari kondisi sehat beralih menjadi sakit, maka ketika sakit perbanyaklah untuk membaca istighfar, dengan ucapan yang ikhlas, jauhkan dari rasa kesal, amarah bahkan janganlah menjadikan Kalimatullah sebagai sarana pelampiasan wujud kekesalan. Misalnya mengucapkan kalimat tashbih "Subhanallah", tahmid "Alhamdulillah" dan takbir "Allahu Akbar" yang diucapkan dengan rasa kekesalan, mengucapkan istighfar "Astaghfirullahal 'Adzim" namun dengan emosi, mengeraskan suara, bila orang lain mendengar yang didapat bukan menikmati bacaan namun menjadi bacaan yang mengganggu ketenangan orang lain, apalagi di suatu bangsal di Rumah Sakit, akan menimbulkan rasa iba, takut, gelisah dan lainnnya baik terhadap sesama pasien maupun terhadap para penunggu atau pengunjung. Karena perasaan kekesalan menjadikan orang lain tidak berempati namun akan menjadi kesal.
Sebaliknya bila zikir diucapkan dengan ikhlas dan hati yang tenang, memusatkan konsentrasi pada bacaan dan ingat kepada Allah, tumbuhkan keyakinan bahwa Allah mendengarkan permohonan hamba-Nya dan Allah akan mengabulkan permohonannya.
Artinya: "Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo`alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina"". (QS. Al Mu'min: 60).

Selanjutnya memperbanyak zikir untuk menjadi amalan atau wirid, karena dalam setiap detak jantung dijadikan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Istighfar menjadi ucapan lisan bahwa dirinya benar-benar bertobat kepada Allah. Tobat tidak akan mengulang kembali perbutan maksiat serupa pada kesempatan yang lain dan tobat akan senantiasa memperkuat iman dan selalu berupaya untuk meningkatkan amal shaleh. Ikrar didalam hati dilandasi dengan keikhlasan. Dari waktu-kewaktu pada awalnya akan merupakan tekanan, namun karena selalu diupayakan untuk dilaksanakan, akhirnya akan menjadi amalan hati yang dilaksanakan setiap saat. Bila amalan yang demikian senantiasa dilakukan, sungguh akan menjadikan bahwa kondisi sakit dapat menebus dosa-dosa yang telah dilakukan.
Ingatlah bahwa setiap manusia tidak bisa lepas dari dosa, karena dalam setiap aktifitas ada sesuatu yang dilaksanakan dengan kesengajaan atau direncanakan namun ada juga yang tanpa perencanaan. Dibalik perbuatan manusia itu ada bisikan dari setan yang selalu menghembuskan amal kejahatan. Ketika melaksanakan suatu perbuatan shaleh secara sembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang lain, namun suatu saat orang lain melihat maka setanpun datang memerintahkan untuk menambah takaran, dalam hati muncul rasa biar dikatakan bahwa dirinya adalah orang alim. Allah SWT mewartakan dalam Alquran surat Al Hajj ayat 53:
Artinya: "Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat,

Maka dari kondisi amal yang ikhlas ditumpangi dengan perbuatan riya' maka jadilah amal ikhlas tersebut menjadi rusak, bahkan hilang sama sekali pahalanya disisi Allah SWT.
Artinya: " Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Al Baqarah: 264)
Oleh karena itu dengan memperbanyak dzikir, insya-Allah akan menjernihkan niat dan akan membaguskan amal perbuatan, sehingga sebagaimana yang diwartakan oleh Rasulullah bahwa sakit akan dapat menebus perbuatan dosa, maka kedudukan manusia juga akan meningkat, dengan sakit Allah akan mengangkat derajad hambanya. Bisa jadi non muslim menjadi muslim atau dari muslim yang tidak pernah menghiraukan perintah dan larangan menjadi muslim yang selalu taat kepada Allah SWT.

Kecuali amalan istighfar kepada Allah, sakit juga menjadi media muhasabah, menghitung-hitung kesalahan yang telah dilakukan. Bila mengingat kondisi sehat, betapa banyak mempunyai teman dan saudara, dimana dengan mereka selalu bersama, makan, minum selalu bersama namun mengapa ketika sakit dirinya merasakan kesepian, tiada teman yang dapat merasakan penderitaan. Ketika mereka datang menjenguk, mungkin hanya sekedar menghibur. Bisa jadi ketika teman-teman atau saudaranya datang secara bersamaan, sedikit bisa mengurangi rasa sepi dan dapat menghibur hatinya. Bahkan mungkin juga ada teman, saudara yang tidak pernah memberikan empati, ada apa dengan dirinya. Bisa jadi hal yang demikian akan menadi beban pikiran, hati akan tertekan dan tidak tenang. Mengapakah sahabat karib, saudara dekat terasa banyak namun ketika sakit dimanakah mereka.
Mungkinkah hal ini adalah kesalahan diri sendiri yang tidak pernah memberikan atensi, berempati terhadap teman atau sudara yang kesusahan. Bahkan ketika sehat, bergelimpang dengan harta dan kemewahan, hidup dalam suka dan bahagia, lupa terhadap kesusahan dan kekurangan teman dan saudara yang membutuhkan bantuan. Namun mengapa diri pura-pura tidak tahu, mempunyai mata seakan tidak melihat, mempunyai telinga pura-pura tidak mendengar, hati membisikkan kebaikan namun hawa nafsu membelokkan pada perbuatan yang tidak baik. Hal yang demikan ini telah di wartakan oleh Allah SWT dalam Alquran surat Al A’rof ayat 179:
Artinya: Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah), mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

Hidup dalam ketamakan, mengharapkan pujian, mengharapkan bantuan orang lain, maka kesadaran diri yang tidak pernah disadari ketika sehat, bahkan menganggap diri sebagai pribadi yang sempurna dalam iman dan amal. Ada saran dari orang tidak pernah diperhatikan, ada kritikan tidak pernah dihiraukan, maka datanglah peringatan dari Allah. Sakit menyadarkan diri, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah yang selalu membutuhkan bantuan orang orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri namun membutuhkan bantuan orang lain untuk selalu mengembangkan sikap hidup, saling menolong dalam melakukan perbuatan baik dan berwasiat untuk melakukan perbuatan yang haq dan sabar.
Allah mengingatkan hambanya didalam Alquran bahwa tidak cukup seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman, kecuali Allah memberikan kepadanya cobaan:

Artinya: "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?(Al Ankabut: 2)

Artinya: "Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat". (Al Ahzab: 11).
Oleh karena itu sebaik-baik kita sebagai orang yang beriman adalah yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dengan memperbanyak dan memperbaharui setiap amal shaleh.
Artinya: "Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al A'rof: 153)

Kesadaran yang demikian ini akan mengembalikan kondisi fitrah manusia, bahwa pada awal penciptaan manusia adalah suci, kemudian Allah akan mengangkat derajat kemanusiaannya sebagai akhsani taqwim. Oleh karena itu ketika manusia melakukan muhasabah, untuk selalu giat dalam bertaqarrub ketika mendekatkan diri kepada Allah, jauhkan diri dari perbudakan hawa nafsu sehingga dengan sakit manusia akan dinaikkan derajad basyariyahnya menjadi derajad insaniyah dengan predikat sebagi akhsani taqwim.

2/26/2013

Gerakan Masal Karena Musibah


Gerakan Masal Karena Musibah
Tidak dapat dipungkiri bahwa segala musibah yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah SWT. Dapatkah musibah dan bencana itu dapat ditunda kedatangannya. Dalam menghadapi musibah sungguh kecilnya manusia dihadapan Allah. Karena sesuatu yang dirasakan oleh manusia dan menjadi tempat tinggal manusia bisa jadi juga akan menjadi mala petaka. Angin yang tetamat kencang bisa mendatangkan musibah, air yang terlalu besar bisa mendatangkan musibah, tanah tidak stabil bisa mendatangkan musibah. Karena itu usaha preventif terhadap musibah adalah usaha bersama.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (Attaghabun: 11)
Tidak dapat dipungkiri bahwa segala musibah yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah SWT. Dapatkah musibah dan bencana itu dapat ditunda kedatangannya. Bila kita kembalikan pada kehendak Allah SWT yang akan terjadi pada hamba-Nya. Didalam rukun iman yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar Allah SWT yang baik dan yang buruk. Taqdir Allah ada 2 macam yaitu takdir mubram dan muallaq, taqdir mubram yang memang sudah ditentukan batas waktu terjadinya sedangkan taqdir mualaq adalah segala yang akan terjadi pada diri manusia yang adapat diusahakan baik dan buruknya.
Kewajiban manusia sebagai khalifatullah/ sebagai wakilnya Allah di alam ini, manusia di beri tugas untuk menjaga, memelihara, melestarikan dan menggunakan segala sumber daya alam sebagai sarana untuk mewujudkan pengabdian amal ibadah kepada Allah SWT.
Para pakar dan pemerhati lingkungan hidup, mengatakan bahwa alam tempat manusia tinggal sudah rusak, dan kerusakan ini dikatakan oleh Allah SWT akibat dari ulah tangan manusia.
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Arrum: 41)

Bila kita perhatikan lingkungan sekitar kita, hutan dan gunung telah kehilangan tumbuhan pelindung, tidak adanya tumbuhan paku bumi yang dapat menyimpan air dan menahan banjir. Sampah berserakan ditempat saluran air, apalagi yang terjadi bila bukan kemudian menyebabkan tersumbatnya saluran air dan menimbulkan banjir. Banjir dan tanah longsor sesungguhnya menjadi musibah dan bencana yang tidak dikehendaki. Tetapi tanpa disadari sesungguhnya perilaku kebanyakan orang mengarah pada perbuatan menantang untuk mendatangkan musibah.
Karena itu banyaknya musibah di negeri ini, jelas mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia akibat kehilangan harta, nyawa dan sumber penghidupan yang lain.
Karena itu dengan datangnya musibah itu marilah kita lakukan gerakan masal pertama dengan mengadakan penanaman/ reboisasi, kedua membudayakan hidup sehat yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya serta dengan memisahkan antara sampah yang organik dan yang anorganik, ketiga kita bangun untuk melaksanakan totalitas ibadah kepada Allah SWT. Setelah mengucapkan dua kalimah syahadat dan ikrar, kita wujudkan dengan pengabdian kepada Allah dengan selalu menegakkan shalat.
Ibadah shalat yang pada awalnya merupakan kewajiban kita tingkatkan menjadi keikhlasan. Dari shalat fardhu sehari semalam 5 waktu kita tegakkan pula dengan ibadah shalat sunnah. Sehingga kewajiban shalat yang pada awalnya merupakan tuntutan akhirnya menjadi kebutuhan hidup bagi setiap muslim sehingga ibadah shalat menjadi wujud syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT.
Setelah shalat dapat ditegakkan dengan kesadaran menyusul dengan kewajiban membayar zakat, bila mempunyai penghasilan yang telah mencapai nishab dan khaul maka wajib dikeluarkan karena sesungguhnya sebagian kecil dari penghasilan setiap muslim terdapat hak bagi para fakir miskin. Untuk selanjutnya kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan dan ibadah haji.
Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam rukun Islam dibangun mulai dari keluarga, antara bapak, ibu dan anak saling bergegas dalam melaksanakan syari’at Islam.
“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. Attahrim: 6)
Kita efektifkan waktu senja keluarga pukul 18.00-17.30 sebagai waktu bekumpul dan berkomunikasi seluruh anggota keluarga, tumbuhkan sifat asah asih dan asuhnya. Dengan mematikan tayangan TV dan radio, shalat maghrib berjama’ah, berdzikir, tadarus dan mengkaji Alquran, menuntut budi pekerti pada putra-putrinya, membahas problem keluarga, shalat Isya’ berjama’ah.
Setelah melakukan pembinaan terhadap keluarga kemudian memohon kepada Allah dengan permohonan:

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Furqon: 74)


بارك الله لى ولكم فى القران الكريم ونفعنى واياكم بما فيه من الايت والذكر الحكيم وتقبل منى ومنكم تلا وته انه هو السميع العليم.

Khutbah Kedua

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِتِّحَادِ وَاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاُه نَسْتَعِيْنُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَقَرَابَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ جَمِيْعَ وُلاَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَانْصُرِ اْلإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَأَعْلِ كَلِمَتَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. اَللَّهُمَّ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَّا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Do'a Hari Anti Narkotika


Do'a Hari Anti Nark*tika
Nark*tika adalah suatu barang yang mengandung zat adiktif, yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Bagi kesehatan tidak baik, sifat memabukkannya juga sangat membahayakan. karena ketika dalam kondisi mabuk apapun dapat dilakukan. Perbuatan yang dilarang bisa dilakukan. Karena itu Dunia termasuk pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap segala jenis Nark*tika. Sebagai perwujudannya ada hari anti Nark*tika, yang biasanya diselenggarakan dengan upacara bendera yang ditutup dengan do'a.

ألحمد لله رب العلمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافى نعمه ويكافئ مزيده ياربنا لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك أللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, rahmat-Mu sungguh maha luas dan kasih sayang-Mu terbentang luas tiada batas. Karena itu ya Allah, kami bermunajat dan bersyukur kepada-Mu, untuk berupaya menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami memperingati Hari Anti Nark*tika Internasional, semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ibadah kepada-Mu.

Ya Allah, wujudkanlah kesehatan yang paripurna pada diri kami, sehat jasmani dan rohani, mental dan spiritual kami, agar kami dapat menjadi tauladan bagi masyarakat, keluarga dan putra-putri kami, serta dengan tegas kami dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali tidak akan tertarik dengan suatu yang menjadi larangan agama dan negara.

Ya Allah, jauhkanlah kami dari sikap tamak dan serakah, serta segala perbuatan yang Engkau larang. Karena sesunguhnya telah jelas sesuatu yang hak dan yang batil. Kami takut ya Allah dengan murka dan azab-Mu.
Karena itu ya Allah terangilah hati dan fikiran kami dengan nur hidayah-Mu, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi petunjuk.

Ya Allah ya ghaffar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, dosa para pemimpin kami, muliakanlah ya Allah, mereka disisi-Mu, amin.
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين

Zikir Sembuhkan Sakit (Bagian II)


Zikir Sembuhkan Sakit (Bagian II)
Zikir adalah ucapan dan ketulusan hati untuk selalu mengingat akan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah serta akibat dari sifat-sifat Allah tersebut. Karena dengan kekuasaan Allah dapat menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qodrat dan irodat-Nya. Sesuatu yang sudah menjadi keputusan Allah maka tidak ada sesuatupun yang dapat menghalanginya.
Artinya:
" Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".(QS. Atthaghobun: 11)

Karena itu kehendak Allah diluar kemampuan manusia dan menjadi rahasia Allah yang akan terjadi pada manusia. Karena itu manusia hanya diberikan kemampuan dan kebebasan oleh Allah untuk bisa dekat kepada-Nya atau jauh dari-Nya.
Kedekatan manusia dengan Allah akan menjadikan hati menjadi tenang, sehingga dengan ketenangan itu pikiran menjadi tenang pula, segala beban, tugas dan tanggung jawab yang terasa berat, bahkan selalu menghimpit dada, nafas terasa sesak. Allah akan memberikan kemudahan dan jalan terang, karena didalam hati manusia selalu tumbuh keyakinan bahwa pada setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Hati terasa damai, pikiran terasa tenang, tindakanpun semakin mapan dan terarah, wajah nampak berseri-seri, menyejukkan bagi yang memandangnya.
Inilah hati yang sehat karena selalu dipenuhi dengan zikir, maka harapan dan cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah SWT, sebagaimana janji Alah dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 186:
" Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

Begitu rahman dan rahim Allah kepada hambanya, maka dalam setiap bentuk amal ibadah hambanya selalu dilipatgandakan oleh Allah, hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW:
اذاتقرب العبد الى شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الى ذراعا تقربت منه باعا واذا اتانى يمشى اتيته هرولة (رواه البخارى)
Artinya: " Bila seorang hamba mendekat kepada-Ku sejengkal (dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan) maka akan mendekat kepadanya sedzira' (Allah akan cepat memberikan rahmat dan pertolongan kepada-Nya). Apabila ia mendekat kepada-Ku sedzira' maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia berjalan untuk mendekat kepada-Ku, maka Aku akan berjalan kepada-Nya dengan cepat (sehingga usahanya untuk menjadi orang-orang yang terdekat kepada-Ku akan cepat berhasil)". (HR. Buchari).

Pertolongan Allah akan diberikan kepada siapapun yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Karena ketekunan dan sikap istiqomahnya didalam melaksanakan dzikir hajatnya bisa langsung dikabulkan, cita-cita dan hajatnya segera dikabulkan atau bahkan dikabulkan dengan cepat. Bila hal ini terjadi maka manusia akan mengucapkan rasa syukur, mengagumi dan mengagungkan asma Allah, bahwa Allah menjanjikan dan Allah mengabulkan. Namun ada pula permohonan seorang 'abid yang dikabulkan dalam tempo yang sangat lama.
Sebagaimana perwujudan do'a orang-orang yang beriman ada yang diberikan langsung dan prosesnya sangat cepat, seperti do'anya Siti Maryam yang memohon kepada Allah untuk diturunkan hidangan dari langit, demikian pula do'anya para rasul terdahulu yang meminta kepada Allah untuk mendatangkan azab bagi umatnya yang selalu ingkar terhadap peringatan yang diberikan, hal ini ini karena usaha yang telah dilakukan dengan maksimal namun umatnya dalam kondisi ingkar kepada Allah, maka dengan cepat Alah mendatangkan azab. Seperti do'a nabi Musa untuk bisa membelah lautan dan menjadikan tongkatnya menjadi ular yang dapat mengalahkan ular-ular yang telah dibuat oleh para penyihir pengikut Fir'aun, do'anya nabi Nuh dan do'a-do'a para nabi yang lain yang langsung dikabulkan pada saat itu.
Namun keterkabulan do'a ada yang melalui proses sangat lama, bahkan kadang seseorang sudah lupa, bahwa dirinya pernah meminta sesuatu kepada Allah dan dikabulkan dalam tempo yang sangat lama. Keterkabulan do'a ada pula yang dialihkan. Ketika seorang berdo'a memohon kepada Allah agar anak-anaknya yang berada dirantau atau berada diluar kota sedang menuntut ilmu. Orang tua gemar melakukan kegiatan amal sosial, suka membantu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan orang-orang yang kekurangan. Tidak tahunya anak yang berada dirantau atau sedang diluar kota sedang menuntut ilmu diberikan kemudahan, mempunyai teman pergaulan yang baik, setiap ada kesulitan teman-teman dengan rasa ikhlasnya bersedia membantunya. Demikian do'a seorang hamba yang dilakukan dengan istiqomah dan penuh keikhlasan, bila tidak diperoleh didunia maka diakherat akan menjadi tempat penantian yang sungguh akan diberikan pahala yang lebih baik.
Dengan berdzikir manusia akan siap menerima keadaan, dalam konsep kalimat istirja'
Artinya: "Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah".

Sifat manusia adalah sangat bergembira bila menerima anugarah dari Allah baik berupa harta benda, anak, tahta dan jabatan, namun amat sedih bila diberi musibah oleh Allah SWT. Karena itu musibah yang diterima, siang malam selalu menjadi beban pikiran, mengapa bisa begitu, mengapa bisa begini, kok mereka tidak, bahkan kadangkala dihubungkan dengan ketaatan dan keingkaran. Mengapa perilaku angkara murka selalu mendapat kemenangan dan keberuntungan, sedang para 'abid yang selalu dalam ketaatan, selalu mendapat musibah yang tidak pernah terhenti. Ibarat satu masalah belum terselesaikan sudah datang masalah baru, bagai derita yang tiada putus-putusnya.
Ingatlah bahwa segala macam musibah itu datangnya dari Allah sebagaimana diwartakan dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 154-156:
Artinya:
" Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk".

Dengan zikir akan membimbing dan menyadarkan hati, bahwa dalam semua peristiwa adanya berbuatan baik dan buruk, Allah telah menentukan batas akhir. Hati akan menyadari bahwa Allah adalah dzat yang Maha Adil, karena dalam setiap musibah pasti ada hikmahnya, sehingga dengan zikir akan menghilangkan segala sifat su'uzan terhadap Allah dan karena selalu khusnuzan kepada Allah SWT.
Alangkah mudahnya untuk siap untuk menerima anugerah dari Allah dan amat beratnya menerima keputusan dari Allah bahwa pemberian dari Allah akan dimintanya kembali. Bahkan Allah akan mengambil segala yang dimiliki, harta benda, tahta, harta dan jabatan, anak, isteri bahkan nyawa yang dimilki. Karena sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Alah dan akan kembali kepada Allah. Zikir akan menjadikan jiwa manusia ikhlas menerima keputusan Allah, oleh karena itu perbanyaknya berdzikir kepada Allah. Zikir dengan hati, dzikir dengan lisan, dzikir dengan perbuatan insya-Allah hati akan menjadi tenang. Dengan jiwa yang tenang maka cita-cita untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani akan tercapai, semoga Allah mengabulkan do'a kita:

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
"Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Dan terimalah tobat kami sesungguhnya Engkau maha penerima tobat lagi Maha Penyayang".

2/25/2013

Zikir Sembuhkan Sakit (Bagian I)


Zikir Sembuhkan Sakit (Bagian I)
Banyak jalan untuk menciptakan kondisi yang sehat, ada yang dengan melakukan olah badan yang dikenal dengan olah raga dan ada yang dengan olah batin. Bila didalam semboyan olah raga mensana encorporesano, didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Memang benar bahwa tubuh yang sehat, akan menjamin proses metabolisme menjadi lancar, sehingga supley terhadap kebutuhan didalam tubuh akan terpenuhi. Dengan tubuh yang sehat maka makan akan dapat merasakan enak dan nikmat, kemudian dari sari makanan ditranfusikan keseluruh organ tubuh yang membutuhkan. Ketika otak sedang berfikir maka supley darah dan oksigen ke otak berjalan lancar sehingga pemikiranpun akan menjadi lancar. Dengan olah raga, tubuh akan selalu siap untuk melakukan segala aktifitas.
Namun dikala banyak melakukan aktifitas, didalam kehidupan tentu ada saja halangan dan rintangan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya keterbatasan akal, dana dan tenaga. Maupun permasalahan itu disebabkan oleh faktor alam, sesuatu yang berada diluar manusia. Misalnya seorang pelajar yang sedang berangkat ke sekolah dengan naik angkutan umum, didalam perjalanan kendaraan mogok, sehingga dirinya menjadi cemas karena takut akan datang terlambat dan tidak bisa mengikuti ujian secara optimal. Sekalipun dirinya telah mempersiapkan diri dengan kegiatan belajar, lahir batin dirinya sudah siap namun ketika datang terlambat fikiran akan menjadi kacau, akhirnya kesiapan lahir menjadi punah karena kondisi hati yang belum tertata. Belum lagi adanya kecemasan-kecemasan yang lain, waktu yang tidak bisa ditolelir.
Hal diatas adalah sebagian kecil dari contoh yang sering dihadapi dan masih banyak contoh-contoh yang lain, sehingga dengan adanya gangguan dari organ tubuh baik jasmani maupun rohani akan mengganggu segala aktifitas yang lain. Oleh karena itu untuk menstabilkan kembali kondisi tubuh, pada saat sekarang banyak para da'i yang melakukan kegiatan da'wah dengan metode dzikir. Banyak diantara para peserta yang merasakan kenikmatan, begitu asyiknya dalam lantunan dzikir bersama sehingga tidak terasa air mata menetes dengan derasnya, larut dalam suasana mahabbah ilallah. Didalam Alquran Allah SWT telah mewartakan:
Artinya: " Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alqu'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian". (Al Israa': 82)

Untuk membuktikan bahwa Alquran dapat menjadi obat, telah banyak dilakukan oleh para ulama', ketika Alquran dibaca dengan indah maka akan membuat bulu kuduk menjadi merinding, tertegun dan terpana mendengar dan mencermati Kalamullah dibacakan, sehingga hati akan menjadi sejuk, pikiran menjadi tenang dan jiwa menjadi terasa damai, hal ini telah diwartakan oleh Allah SWT dalam Alquran surat Arro'du ayat 27-28:
Artinya:
Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya", (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.(QS. Arro’du: 27-28)

Oleh karena itu sebaiknya bagi kita yang sudah bisa membaca Alquran untuk membiasakan diri bertadarus Alquran dan bagi yang belum bisa untuk mendengarkan ayat-ayat ketika dibaca:
" Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat".

Disamping Alquran dapat memberikan kesejukan dan kedamaian ketika mendengarkan ayat-ayat Alquran dibacakan, ayat Alquran juga dapat dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Sehingga ketika ayat-ayat Alquran tersebut dibacakan akan dapat membersihkan hati dan jiwa manusia dari perbudakan golongan jin dan syetan. Hal ini karena tubuh manusia mempunyai jiwa, yang karenannya keduanya dapat melaksanakan segala aktifitas bila tanpa ada gangguan dari makhluk lain. Namun ketika ada unsur makhluk halus yang masuk kedalam tubuhnya sehingga menguasai jiwa manusia, maka jiwa manusia akan berontak. Sehingga kadang bisa disaksikan orang dapat melakukan suatu kegiatan yang berada diluar nalar. Dari seorang yang lemah-lembut berubah menjadi garang dan bringas, dari seorang yang penakut menjadi pemberani atau sebaliknya.
Maka reaksi frontal orang yang kesurupan akan menangis histeris, berteriak-teriak, sangat ketakutan, mengamuk dan reaksi-reaksi yang lain. Mengapa terjadi demikian, karena terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakuakan oleh golongan jin dan syetan, perbuatan seperti ini adalah merupakan kedhaliman yang harus diperangi. Maka sebagai orang yang beriman mempunyai senjata, yaitu dengan ayat-ayat Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah, maka segala daya upaya akan sirna karena yang kita mintai pertolongan adalah zat yang maha kuasa atas segala kekuasaan yang ada.
Kekuatan-kekuatan syetan dari waktu-kewaktu akan semakin melemah ketika selalu dibacakan ayat-ayat Allah. Dan ketika orang yang kesurupan sudah sadar, mereka disarankan untuk selalu memperbanyak dzikir kepada Allah, karena dengan selalu zikir ibarat tubuh yang dilingkari oleh cahaya yang tidak bisa ditembus oleh para jin dan syetan yang akan memasuki tubuhnya dan akan mengusai pemikian manusia.
Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh pikiran, banyak masalah dan pekerjaan menumpuk yang tidak pernah terselesaikan. Ketika suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh atasannnya, maka dengan serta-merta pikiran menjadi tegang, tekanan darah tinggi, nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur. Maka bila hal ini terjadi penyakit-penyakit akan dengan senang bersarang kedalam tubuhnya seperti penyakit magh, asam urat, kolesterol, liver, hepatitis, diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Banyak sekali model pengobatan sudah ditempuh baik memalui medis maupun non medis, metode moderen maupun tradisional.
Penyembuhan secara medis dilakukan namun hati dan pikiran selalu gelisah, selalu ada kecemasan-kecemasan, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi, padahal kemungkinan itu adalah sesuatu diada-adakan. Maka yang terjadi kecemasan semakin berkembang menguasai jiwa dan penyakit sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu hati yang harus disirami dengan dzikir niscaya akan menajdi tenang dan penyakitpun akan mudah diobati. Rasul telah mewartakan:
الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدالجسد كله الا وهى القلب (رواه البخارى)
" Ketahuilah bahwa didalam tubuh tedapat segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, itulah yang dinamakan hati". (HR. Buchari)

Dengan adanya kegiatan zikir bersama menjadi alternative penyembuhan segala macam penyakit. Para ulama telah mengemas acara dzikir bersama sebagai kegiatan rekreasi spiritual, sekaligus syi'ar Islam. Misalnya dzikir yang dipimpin oleh H Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Haryono, dan ulama-ulama lainnya. Perwujudan dari dzikir tersebut ada sebagian yang melakukan kegiatan aktif dari para pesarta untuk melantunkan kalimat dzikir, ada yang memberikan taushiyah untuk mengaplikasikan ayat-ayat Alquran dalam kehidupan sehari-hari, untuk membantu agar setiap muslim dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara ikhlas dan sadar, sehingga mereka menempuh ceramah dan interaktif, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Abdullah Gymnastiar dengan managemen qalbu, Ari Ginanjar Agustian dengan metode ESQ (Emosional Spiritual Quoation), Ustadz Yusuf Mansur dengan ceramah amaliyah zakat, Ustadz Abu Sangkan tentang metode shalat khusu' dan banyak ulama' lain yang berusaha untuk bisa mengaplikasikan Alquran dalam kehidupan masyarakat. Termasuk metode penyembuhan sakit dengan dzikir, Allah telah memerintahkan didalam Alquran surat Al Ahzab ayat 41:
Artinya:
" Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya".
Banyak orang yang menaruh harapan dan keyakinan bahwa dengan memperbanyak zikir segala penyakit akan hilang, benarkah demikian. Untuk memberikan jawaban ini tidak bisa lepas dari pengalaman masing-masing individu setelah mengikuti zikir bersama. Sebagaimana penulis rasakan sendiri bahwa didalam organ tubuh, yaitu tepatnya jantung yang merupakan organ vital dari manusia mengalami kerusakan, yang karenannya tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik, didalam memompa darah untuk ditransfusikan ke seluruh tubuh. Sehingga yang terjadi badan sangat kurus, cepat lelah, tidak ada gairah, bahkan ketika bangun tidur sekalian badan terasa lemas, emosi mudah memuncak karena tekanan darah yang tidak normal. Belum lagi penyakit-penyakit lain yang sering ikut mendompleng, misalnya flu pilek yang tak kunjung sembuh, sariawan (gomen), sering masuk angin.
Ketika berobat ke dokter disarankan untuk operasi, ternyata yang terjadi belum siap untuk menerima keadaan. Sekalipun biaya sudah siap namun mental belum siap, padahal satu-satunya jalan untuk memperbaiki organ tuubuh yang rusak adalah dengan operasi, Karena sampai bulan Februari 2007 di Indonesia belum mampu melaksanakan perbaikan katup jantung yang rusak tanpa operasi.
Bila mental tidak siap maka diperlukan tindakan kongkrit agar bisa siap dan berani menanggung segala kemungkinan akan yang akan terjadi. Maka usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan dzikir secara terus-menerus, akhirnya kata siap yang seharusnya dapat diucapkan pada bulan Desember 2005, namun baru dapat terucapkan pada bulan Desember 2006. Sungguh hati memang keras, namun dengan pelatihan yang sungguh-sungguh, melakukan dzikir maksurat pada waktu pagi dan petang serta senantiasa berdo'a memohon kepada Allah untuk diberi jalan yang terbaik. Akhirnya pertolongan Allahpun tiba karena hati yang keras kemudian menjadi lunak.
Artinya: "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran". (QS. Al Baqrah: 186)

Dengan memperbanyak dzikir dan berdo'a memohon pertolongan Allah, insya-Allah akan menjadi muslim yang akan selalu optimis dan bersikap khusnudhan terhadap qodrat, irodat dan keadilan Allah SWT.
Tepat sekali dengan warta dari Rasulullah SAW:

اذاتقرب العبد الى شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الى ذراعا تقربت منه باعا واذا اتانى يمشى اتيته هرولة (رواه البخارى)

" Bila seorang hamba mendekat kepada-Ku sejengkal (dengan menalankan perintah dan menjauhi larangan) maka akan mendekat kepadanya sedzira' (Allah akan cepat memberikan rahmat dan pertolongan kepada-Nya). Apabila ia mendekat kepada-ku sedzira' maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia berjalan untuk mendekat kepada-Ku, maka Aku akan berjalan kepada-Nya dengan cepat (sehingga usahanya untuk menjadi orang-orang yang terdekat kepada-Ku akan cepat berhasil)". (HR. Buchari).

Hidayah Allah


Hidayah Allah
Hidayah punika kagunganipun Gusti Allah, boten wonten tiyang ingkang saget paring hidayah, kalebet Rasulullah ugi boten saget paring hidayah. Kita selaku tiyang Islam sagetipun namung paring pagertosan kanthi dasar Alquran lan Sunnah Rasul. Pramila kanthi lantaran pangertosan punika wonten tiyang ingkang pikantuk hidayah, amargi Gusti Allah sampun bikak dhateng manahipun. Contonipun Umar bin Khatab saderengipun mlebet Islam piyambakipun tansah mengashi dhateng Rasulullah, penderekipun lan ugi dhateng Agami Islam. Ananging Allah bikak manahipun sahingga dipun paringi hidayah dening Allah, sikapipun ingkang kasar dados andhap asor, sikapipun ingkang tansah nentang dhateng Syari'at Agami Islam mbalik dadis pembela Islam. Lan saterasipun, kanthi punika perkawis hidayah Allah punika kita serat kangge khutbah Jum'at.
الحمدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هداناالله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلاهادي له, اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد: فياايهاالمسلمون اوصيكم واياي بتقوىالله فقد فاز المتقون
Kaum muslimin jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Mangga kita tansah ningkataken iman lan taqwa kita dhumateng Allah SWT, kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar sedaya awisanipun. Tiyang ingkang mekaten punika artosipun sampun angsal hidayah utawi pitedah saking Ngarsa Dalem Allah SWT
“ Satemene sira ora bakal bisa aweh pituduh marang wong kang sira tresnani, ananging Allah paring pituduh marang wong kang di kersakake, lan Allah luwih ngerti marang wong-wong kang bakal diparingi pituduh”(QS. Al Qashash: 56).

Pitedah saking Allah punika wonten ingkang sifatipun fitrah utawi kodrat, semanten ugi wonten hidayah ingkang sifatipun kedah dipun usahakaken, dipun padosi. Saking mapinten-pinten tahapan sahingga pitedah punika saget tansah manunggal kalian manungsa, contonipun hidayah iman lan Islam, menawi boten dipun siram kalian kegiatan-kegiatan ta’lim, mujahadah, penelitian yektos saget kropos malah-malah saged ical saking pribadi kita.
Wonten ing salebetipun sedinten sedalu tiyang Islam tansah nyuwun pitedah dipun ambali kanthi boten bosen- bosenipun dipun panjataken paling sekedhik kaping 17 ambalan, inggih punika nalika kita nindakaken shalat gangsal wekdal kita maos surat Al fatehah kaping 17 ambalan. Lan wonten surat Al Fatehah punika kita nyuwun pitedah dhumateng Gusti Allah:
“Paringana dhumateng kawula margi ingkang leres”.

Kaum muslimin jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Midherek Muhammad Rasyid Ridha Allah maringi pitedah dhumateng manungsa punika kathahipun wonten sekawan:
1. هداية الوجدان الطبع والالهام الفطر inggih punika hidayah qodrat alami lan ilmu insani.

Hidayah mekaten punika, hidayah ingkang dipun paringaken dening Allah boten mawi sinau, jalaran sampun kodrat alamiyah. Contonipun bayi ingkang kraos ngelak lan luwe badhe nangis, dados nangisipun bayi punika minangka salah satunggaling pratandha bilih bayi punika ngelak lan luwe. Kanthi punika menawi ibunipun sampun neteki badhe gemujeng lan ketingal bingah boten nangis malih.

2. هداية الحواس والمشاعر inggih punika hidayah indrawi lan naluri.
Hidayah punika dipun paringaken dening Allah dhumateng golonganipun manungsa lan hewan, dados hidayah punika prasasat boten beda kalian hewan, malah perkembanganipun kalangkung cepet bangsa hewan tinimbang bangsa manungsa.

3. هداية العقل hidayah akal.
Hidayah akal punika bedakaken manungsa kalian hewan, sinaosa midherek penelitan saking para ilmuan, bilih bangsa hewan ugi anggadhahi akal, kadosipun rewanda, ikan paus, mbaung, gajah, nggadhahi intelgensia ingkang inggil, mekaten punika kabukten wonten permainan sircus, hewan-hewan punika gampil dipun ajari.
Boten sami kalian manungsa dipun ciptakaken dening Allah kanthi wujud paling sempurna, akalipun utuh, jalaran manungsa punika angghadhahi amanat dados khalifah ing bumi, pramila menawi boten dipun paringi akal ingkang sempurna yekti boten badhe sanget jangkepi kewajibanipun minangka khalifah ing bumi.

4. هدايه الدين hidayah agama.
Hidayah agama punika minangka hidayah paling inggil, jalaran makhluqipun Gusti Allah namung manungsa ingkang dipun paringi agami. Kanthi agami manungsa waged nyumerepi pangendikanipun Allah ingkang maringi pitedah kalian manungsa margi kangge angsal kabegjan gesang ing dunya dumugining Akherat. Allah SWT ngendika:

“ Kitab (Alquran) iki ora ana kang disamarna, pituduh kanggo wong-wong kang padha taqwa”.

Wonten ing surat sanesipun Allah ngendika:
وهدينه النجدين
“ Lan Ingsun wus paring marang manungsa dalan loro”.

Kalih margi punika inggih margi kesahenan lan margi ingkang awon, sinaosa sampun dipun paringi margi ingkang leres ananging kathah-kathaipun manungsa taksih milih margi ingkang awon. Pramila supados kita tansah angsal pitedah saking Ngarsa Dalem Allah SWT, kita kedah tansah berusaha nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah. Nindakaken syari’at Islam punika ketingal awrat, ewet lan ngganggu dhumateng kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik lan sapanunggalanipun. Ananging menawi sampun dipun tindakaken badhe kraos entheng, malah-malah waget ngirangi stres, jalaran kanthi nindakaken syari’at punika keyakinan dhumateng Allah nuwuhaken tekad bilih sedaya hasil-usahanipun, sukses utawi gagalipun sampun dipun atur dening Allah. Kewajiban manungsa namung nindakaken usaha lan ikhtiyar dene keputusan akhir gumantung dhumateng Gusti Allah.
Akhiripun sumangga kita nyenyuwun dhumateng Allah mugi-mugi kita dipun lebetaken dados golonganipun tiyang-tiyang ingkang tansah dipun paringi pitedah dening Allah, amin ya Robbal ‘alamin.
بارك الله لى ولكم فى القران العظيم ونفعنى واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل منى ومنكم تلا وته انه هوالسميع العليم

Gangsal Wasiyat Rasul


Gangsal Wasiyat Rasul

الحمدلله الذى امرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله ونهانا عن التفرق وعصيانه, اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث لا علاء كلمته, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه وقرابته واتباعه, اما بعد: فياايهالناس اتقواالله واطيعوه لعلكم ترحمون.
Kaum Muslimin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah.
Saking mimbar ingkang minulya punika kawula pepenget khusisipun dhumateng badan kula piyambak lan sumrambahipun dhumateng para jama’ah, mangga kita tansah nindakaken dhawuhipun Allah lan nebihi sedaya awisanipun minangka wujud anggen kita ngabektas dhumateng Allah SWT.
Pramila wujud kita manembah dhumateng Allah, sumangga tansah enget dhumateng wasiyatipun Rasul ingkang kasebat wonten pangendikanipun mekaten:
اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل سغلك وحياتك قبل موتك.
“ Gunakna limang perkara sadurunge tumeka limang perkara, nomira sadurunge tumeka tuwanira, waktu sehatira sadurunge tumeka laranira, wektu sugihira sadurunge tumeka wektu mlaratira, wektu longgarira sadurunge tumeka wektu rupekira, uripira sadurunge tumeka patinira”.

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah.
Gangsal wasiyat Rasul punika saget kita udhari mekaten:
1. Yuswa nem saderengipun dumugi yuswa sepuh. Yuswa nem minangka yuswa kangge madosi bekal kangge yuswa sepah, pikiran tasih cemerlang, manah tasih resik. Pramila wekdal nalika tasih nem minangka dados kesempatan kangge ngupadi ilmu, ketrampilan kanthi dipun dasari ilmu-ilmu agama supados punapa kemawon ingkang dipun hasilaken saking ilmu lan ketrampilan punika saget nuwuhaken kesahinan tumrap pribadi lan tiyang sanes.
2. Supados angginakaken wekdal sehat punika saderengipun kita nandang sakit. Sakit artosipun boten fungsinipun salah setunggal saking organ badan kita, sahingga nalika saweg nandang sakit nembe ngraosaken pentingipun sehat tuwin pentingipun njagi kesehatan. Pramila mangga nalika tasih dipun paringi kesehatan kita berusaha supados tansah sehat lahir lan batos sahingga nalika sehat kita saget nindakaken amal ibadah selaras kalian dhawuhipun Allah SWT.
3. Angginakaken bandha nalika kita sugih saderengipun dumugi wekdal mlarat. Perkawis punapa ingkang boten saget dipun tindakaken selagi kita anggadhahi bandha, temtu saget dipun raosaken nikmatipun, dahar sarwo enak, sare sarwa angler, rasukan sarwa endah, griya, kendaraan sarwa megah. Ananging harta, tahta lan jabatan mawi wates, menawi kita sampun dipun panggil dening Allah. Sedayanipun boten badhe kita bekta kejawi tigang perkawis. Kados pengendikanipun Nabi:

اذامات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه له.
“ Nalika Anak Adam wus mati mangka pupus sekabehe, kejaba telung perkara, shadaqah jariyah, ilmu kang manfaat, anak shaleh kang dongakake marang wong tuwane.”
Pramila supados kesugihan lan kemulyan ingkang sampun dipun paringaken punika saget maringi manfaat dhumateng diri pribadi lan tiyang sanes kedah dipun dalaken hakipun inggih punika zakatipun, infaqipun lan shadaqahipun.
4. Angginakaken wekdal ingkang longgar saderengipun kadugen wekdal ingkang rupek. Supados wekdal ingkang dipun paringaken dening Allah punika boten dados wekdal ingkang sia-sia, pramila kedah dipun rencanakaken, dipun programaken, salajengipun dipun tindakaken lan dipun evaluasi. Sahingga saben dintenipun sampun wonten jadwal kangge makarya, kangge mirsani TV, mirengaken radio, maos Quran, maos buku lan sanes-sanesipun. Temtu menawi dipun tindakaken kanthi jadwal badhe dados amal ibadah. Rupekipun wekdal ingkang badhe dipun raosaken dening sedaya umat Islam inggih punika wekdal akhir hayat utawi wekdal nalika arwah badhe medal saking raganipun. Menawi akhir hayat saget maos” La ilaha illalloh” artosipun badhe angsal margi gampil mlebet ing suwarganipun Allah, ananging wekdal singkat menawi salah anggenipun ngucapaken kalimah thoyyibah mila badhe ewet anggen kita badhe mlebet ing suwarganipun Allah.
5. Kita supados angginakaken wekdal gesang punika saderengipun dumugi pejah kita. Gesang artosipun tasih manunggal antawisipun jiwa kalian raga, amargi tasih manunggal punika sahingga kita tasih saget ngamal ibadah, nindakaken dhawuhipun Allah minangka kangge merkoleh kabegjan gesang wonten ing akherat samangke. Gesang ing akherat namung kagem metik amal ibadah salaminipun gesang ing alam donya. Sahingga sae lan awonipun, nikmat lan sengsaranipun, bungah lan susahipun gesang ing akherat ingkang langgeng punika dipun perkoleh saking gesang ing alam donya ingkang singkat punika.

Kaum muslimin Rahimakumullah.
Mugi-mugi khutbah singkat punika saget maringi petedah dhumateng kita sedaya, amin.

بارك الله لى ولكم فى القران العظيم ونفعنى واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل منى ومنكم تلا وته انه هوالسميع العليم

2/24/2013

Berfikir Global Bersikap Lokal


Berfikir Global Bersikap Lokal

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, karena itu dengan kesempurnaan itu Allah memberikan kepada manusia tugas ganda yaitu sebagi khalifatullah dan sebagai 'abdullah. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengolah sumber daya alam yang tentu saja harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Agar terjadi keseimbanagan maka manusia hendaknya dapat berfikir global namun dlam bersikap senantiasa menjaga kearifan yaitu dengan bersikap lokal. Begitu pentingnya dua hal ini maka akan kami sampaikan melalui mimbar khutbah Jum'ah.
الحمدلله الذى انزل الكتب ليكون للعلمين فذنوا. اشهد ان لا اله الا الله خالق كل شيئ وقدره تقديرا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق وجعله سراجامنيرا.اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا امابعد: فيا عباد الله اوصيكم ونفسى بتقوى الله فقد فاز المتقون, وقال ربكم فى كتابه الكريم اعوذبالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
Kaum muslimin jama'ah Jum'ah Rahimakumullah
Pada mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, yaitu dengan berupaya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, karena dengan keimanan itulah maka kita akan menjadi manusia yang beruntung.
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya, adalah menandakan maju dan mundurnya suatu negara karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu maka akan semakin membuka wawasan tentang kemahabesaran dan kemahaluasan ilmu Allah. Sehingga walaupun dari setiap generasi dapat menciptakan hasil teknologi, dari setiap generasi itu pula teknologi selalu mengalami pembaharuan, ini menandakan bahwa semua hasil karya manusia itu bersifat relative, sehingga sampai kapanpun ilmunya Allah tidak akan habis di kejar oleh manusia, sebagaimana firmannya dala surat Al Kahfi: 109
" Katakanlah : kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)".

Perkembangan IPTEK diiringi pula dengan perkembangan seni dan budaya, dengan teknologi segala hasil seni dan budaya dengan mudah akan diterima oleh masyarakat, sekalipun penduduk yang berada dipelosok, penduduk akan dapat menangkap hasil seni dan budaya orang Inggris, Perancis, Cina dan dibelahan dunia yang lain dengan melihat tayangan TV, mendengar siaran radio, membaca surat kabar, majalah, atau dengan mengakses lewat situs internet.
Dengan perkembangan IPTEK ini maka akan menimbulkan pergeseran perilaku masyarakat, dari masalah tata krama, cara berpakaian, cara pergaulan telah berbeda jauh dengan budaya lokal (budaya asli), bahkan kebiasaan berjudi, mengkonsumsi narkoba, dapat ditemukan disemua masyarakat akibat negative dari perkembangan IPTEK.
Kaum muslimin jama'ah Jum'ah Rahimakumullah
Akibat negatif dari perkembangan IPTEK itu apakah harus ditentang. Islam selalu mendorong pada umatnya untuk selalu mengembangkan IPTEK. Hal ini dapat dilihat dari wahyu pertama yang diterima oleh Rasullullah adalah untuk membaca, karena dengan membaca itu maka wawasan akan bertambah dan kebijaksanaan semakin luhur.
Demikian pula nabi mencintai pada umat yang kuat dari pada yang lemah:
المؤ من القوي خير واحب الى الله من المؤ من الضعيف وفى كل خير (رواه مسلم)
" Orang mu'min yang kuat adalh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mu'min yang lemah, dan pada mereka ada kebaikannya. (HR. Muslim)

Oleh karena itu walaupun ilmu kita sudah setinggi langit tetapi hendaknya tetap bersikap lokal (mengikuti tradisi yang baik). Karena dari perkembangan IPTEK sering kita jumpai perkembangan mode pakaian, wanita menggunakan busana mini yang membuka aurat, demikian pula pergaulan muda-mudi tidak mengenal lagi mana yang halal dan mana yang haram, maka dari itu kembangkan untuk selalu bertindak secara lokal (arif), bersikap dengan melihat kondisi lingkungan, dengan melihat adat-istiadat masyarakat sehingga apapun yang dilakukan tidak akan bertentangan atau menimbulkan dampak negatife. Hal ini dilakukukan dari cara berpakaian, cara bicara, cara pergaulan, dan lainnya.
Demikian pula perkembangan IPTEK tidak akan menimbulkan kepincangan sosial, akibat kesalahan dalam menerapkan perkembangan IPTEK yang berhubungan dengan seni dan budaya. Akan tetapi ibadah yang dilakukan dalam kondisi sulit akan mempunyai nilai lebih, sebagaimana sabda Rasul:
العبادة فى الهجر كهجرة الى (رواه مسلم)
" Beribadah pada masa banyak kemungkaran sama dengan berhijrah kepada-Ku".
من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر مائة شهيد
" Barang siapa berpegang pada sunnah-Ku ketika uma-Kku dalam kerusakan, maka baginya akan mendapatkan pahala seratus orang yang mati sahid".

Kaum muslimin jama'ah Jum'ah Rahimakumullah
Penerapan berfikir secara global dan bersikap secara lokal (arif) adalah menjadi tanggung jawab bersama, pengaruh migrasi penduduk dari kota ke desa, maka perlu diwaspadai agar sikapnya tidak berlawanan dengan budaya lokal, yang akan menimbulkan persepsi" didesanya sendiri seperti itu apalagi diperantauan" Maha suci Allah semoga kita dapat selalu menjaga iman dan taqwa kita sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang akan merusak diri sendiri dan orang lain.
Karena itu nabi berpesan agar kita selalu membawa iman dan taqwa dimanapun kita berada:
اتق الله حيثماكنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن
" Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan balaslah perbuatan yang jelek dengan berbuatan yang baik, dan berbudilah kepada manusia dengan budi yang baik".

Befikir global akan menimbulkan kemajuan dan kejayaan dimasyarakat, tetapi bersikap secara global akan menmbawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat, Karena itu orang yang berfikir global menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sikap yang dinamis, sehingga mempunyai kebijaksanaan yang tinggi pula. Sebaliknya bersikap global tanpa diimbangi dengan berfikir yang global maka menandakan kepicikan pandangan dan kedangkalan pengetahuan.
اللهم انى اعوذبك من العجر والكسل وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

Mensyukuri Nikmat Sehat


Mensyukuri Nikmat Sehat
Sehat adalah kenikmatan yang teramat berharga, karena dengan sehat semua keindahan alam ciptaan Allah akan dapat dirasakan dan memberikan kepuasan, demikian pula segala hasil cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berperadaban akan dapat dirasakan dengan sepenuh jiwa raga. Bagaimanakah seandainya kita tidak sehat, misalnya kepala sedang pusing, walaupun baru saja membeli topi atau pecis yang baru namun tidak sempat dipakainya, karena ketika pusing tentunya ingin tidur maka ketika dipakai untuk tidur tentu akan cepat rusak. Untuk melihatnyapun terasa jenuh karena kepala pusing. Ini baru sedikit saja gangguan pusing, bagaimanakah jika gangguan yang lain juga muncul, giginya sakit tidak enak untuk makan, mendengarkan musik tidak nyaman, untuk tidur mata tidak dapat dipejamkan, untuk bekerja juga tidak dapat, untuk istirahatpun juga terasa tidak nyaman. Begitulah sakit, maka syukurilah kesehatan yang sedang kita rasakan.
Bagaimanakah wujud rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan tersebut:
1. Syukur dengan kata-kata, adalah mengucapkan Alhamdulillah. Maka ketika menerima nikmat ucapkan Alhamdulillah dan ketika ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wainna ilaihi raji'un. Seberapa banyak kita sudah mengucapkan syukur, ketika seluruh organ tubuh dapat menjalankan fungsinya, artinya ketika sehat maka organ tubuh dapat berfungsi sebagaimana mestinya, disaat itulah kita mengucapkan terimakasih kepada Alllah SWT. Allah telah mewartakan dalam Alquran surat Ibrahim ayat 7:
Artinya: " Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

2. Syukur dengan perbuatan yaitu mencegah dan menghindari penyebab timbulnya penyakit. Kita tentu sangat heran ketika seekor gajah kalah berkelai melawan seekor semut, gajah tubuhnya besar sekali injak, semut akan mati, namun semut cerdik bisa mencari sela-sela kaki gajah, maka ketika gajah telah yakin semut sudah mati tergilas kemudian mengangkat kakinya, tidak diketahui semut masih hidup dan hanya bersembunyi di sela kaki gajah kemudian berlari menelusuri tubuh sampai pada belalai kemudian masuk ke hidung gajah. Gajah menjadi panik, berlarian sambil menyabetkan belalai pada batang kayu atau ke bebatuan, emosi tidak terkontrol akhirnya mati.
Demikian pula manusia tentu amat heran ketika kasus demam berdarah yang dapat merenggut nyawa hanya karena gigitan seekor nyamuk, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan langkah 3 M (menutup air penampungan, menguras bak mandi, mengubur barang bekas) dan bila sudah mengendemi untuk segera dilakukan penyemprotan. Demikian pula untuk membiasakan gaya hidup sehat, mau makan membasuh tangan, tidak berlebihan dalam makan dan minum, tidak membuang sampah disembarang tempat, selalu menjaga kebersihan lingkungan, selalu berusaha untuk memberi contoh kepada orang lain, disamping dengan kata-kata namun juga dengan perbuatan. Sebagai contoh adalah perilaku Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tidaklah beliau mengatakan kecuali beliau lakukan, maka ketika Aisyah mengatakan akhlaq Rasulullah adalah Alquranul Karim.

3. Setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah hendaknya melakukan sujud syukur, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau mengangkat tangan seraya sujud, kemudian bangun diulang hingga tiga kali. Memang kata syukur itu amat mudah diucapkan namun membutuhkan pelatihan secara bertahap, sehingga dalam setiap saat selalu menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia dapat melihat, mendengar, membaca, menulis, berfikir, duduk, tidur, dan melakukan segala aktifitas itu adalah merupakan wujud nikmat dari Allah yang patut disyukuri disetiap saat. Demikian pula dapat berfungsinya segala organ tubuh, normalnya jasmani dan rohani adalah merupakan kanikmatan.
4. Ikut berempati terhadap orang sakit. Kesadaran hati untuk merasakan nikmat sehat akan lebih kentara ketika sedang menderita sakit, namun ketika sehat lupa bersyukur, mungkin ucapan dan janji yang pernah diucapkan ketika sakit sudah tidak ingat lagi karena sudah terlena kembali dengan hingar-bingar kehidupan dan kemewahan duniawi. Sering kali mengucapkan, entah masih merupakan ikrar dalam hati atau sudah disampaikan kepada orang lain. Misalkan bila sehat kembali akan banyak melakukan kesalehan sosial, bersikap ramah terhadap sesama, bermuka murah senyum dan akan selalu mengapresiasikan nilai-nilai kebaikan, akan melakukan kegiatan amal, akan melaksanakan puasa, akan menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Ingatlah sesudah sembuh akan hal-hal yang pernah dirasakan ketika sakit. Selalu ingankah dengan kebaikan dari orang-orang dekat yang pernah menyampaikan empati, masih ingatkan ucapan dalam hati untuk tetap bersikap baik dengan siapapun sekalipun terhadap saudara dan teman dekat yang tidak peduli. Ingatlah bahwa bila kita berbuat baik hanya untuk membalas kebaikan orang maka hanya itu pahala yang diperoleh, demikian pula bila membalas kejelekan orang dengan rasa dendam dan keingian untuk tidak peduli dengan orang lain karena dia orang yang tidak peduli, sungguh hal itu tidak sesuai dengan perilaku rasul. Rasul selalu membalas kejelekan dengan kebaikan:
اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن (الحديث)
Artinya: " Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, balaslah perbuatan jelek dengan kebaikan, dan berbudilah kepada manusia dengan akhlaq yang terpuji".

Maka ketika sehat, ingatkan kembali memori kita, kenangan yang bagi dirinya adalah merupakan kenangan pahit, kenangan yang amat menyedihkan, namun sesungguhnya kondisi yang demikian itu adalah merupakan rahasia Allah. Kita bisa mengoreksi terhadap kekurangan-kekurangan dan kesalahan diri yang pernah dilakukan, kita bisa mengetahui karakter dan watak manusia bahwa keserba-serbian itu adalah merupakan fitrah kemanusian, selanjunya kita bisa melakukan muhasabah, karena bisa jadi kita pernah melakukan yang seperti itu. Dengan kondisi tersebut kita bisa mengambil hikmah untuk meniru perilaku yang baik dan membuang jauh-jauh akhlaq yang tidak terpuji.
Memang sangat sulit namun usaha sungguh-sungguh yang dilakukan, diimbangi dengan terus menggerakkan hati dengan melihat kenyataan dari kepedihan dan kesedihan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة ياابن ادم مرضت فلم تعدنى قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدى فلا نا مرض فلم تعده, اما علمت انك لو عدته لوجدتنى عنده (الحديث)
Artinya: " Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wajalla berfirman pada hari Qiyamat, wahai anak adam! Aku sakit, tetapi engkau tidak mengunjungi-Ku. Ibnu Adam menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku mengunjungi-Mu, sedang Engkau Tuhan seru sekalian alam. Allah berfirman, apakah engkau tidak mengetahui bahwa hamba-Ku fulan sakit tetapi engkau tidak mengunjunginya, apakah engkau tidak tahu seandainya engkau mengunjunginya, engkau akan menjumpai-Ku disana (engkau akan mendapatkan rahmat dariku).

عن البراءبن عازب رضى الله عنها قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة الريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابداعى وافسشاءالسلام (متفق عليه)
Artinya: " Dari Al Bara' RA berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, berdo'a untuk orang yang beriman, menunaikan sumpah, menolong orang yang teraniyaya,, memenuhi undangan dan menyebarkan salam". (HR. Buchari Muslim)

Didalam diri manusia ada sikap kesombongan namun sebaliknya juga ada sifat lemah lembut, ketika dapat menundukkan kemauan hawa nafsu maka sifat lemah lembut itu yang muncul. Sifat ini tidak bisa diperoleh dengan begitu saja apalagi lingkungan kehidupan manusia yang penuh dengan beraneka macam kejadian, bahkan dengan proses pendidikan baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah saling berlomba untuk bisa membentuk karakter manusia sesuai dengan akhlaq rasul. Dimanakan yang paling dominan mempengaruhi akan membentuk karakter manusia. Maka ketika sehat bisa menyukuri nikmat sehat, berilah rasa empati kepada teman, saudara atau tetangga yang sakit, bila semua itu selalu memperoleh kesehatan, datanglah ke rumah sakit niscaya akan ditemukan kepedihan dan kesedihan orang sakit. Perhatikan mereka, jinakkan kekerasan hati dengan melihat kepedihan orang lain, insya-Allah hati akan luluh karena kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dijauhkan dari keangkuhan diri, keburaman hati akan beralih hati yang bersinar dan akan mudah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang diantaranya adalah nikmat sehat.

Bahaya Tumindak Syirik

Bahaya Tumindak Syirik
الحمد لله رب العا لمين و به نستعين على امو ر الد نياوالدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ار سله الله رحمة للعا لمين اللهم صل وسلم على هذاالنبي الكريم. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فيا عبا دالله رحمكم الله. اوصيكم ونفسى بتقوى فقد فاز المتقون.
Para sedherek kaum muslimin Rahimakumullah
Boten wonten wasiat ingkang kalangkung utami kejawi wasiat dhumateng kita sedaya sumangga kita tansah nguri-uri, mupuk lan ningkataken iman lan taqwa kita dhumateng Allah, temtunipun kanthi nindakaen dhawuh-dawuhipun Allah lan nebihi awisanipun. Jalaran sampun dados fitrahipun bilih manungsa dipun ciptakaken dening Allah supados ngabekti dhumateng Allah. Kasebat wonten ing Alquran surat Adz dzariyat ayat 56:
" Lan Ingsun ora dadekake jin lan manungsa anangingsupaya pada nyembah marang Allah.

Ibadah ingkang dipun tentukaken dening Allah kedak dipun tindakaken kanthi resik, ampun ngantos kacampur kalian pedamelan syirik, jalaran menawi sampun kacampur kalian syirik mila amal ibadah punika boten badhe dipun tampi dening Allah, kasebat wonten ing Alquran: surat Annisa': 48:
" Satemene Allah ora ngapura marang dosa syirik, ananging ngapura marang dosa saliyane (syirik), maring wong kang dikersakake, sing sapa wonge nyekutokake marang Allah mangka yekti wus nglakoni dosa kang gedhe".

Pedamelan syirik sayektos sampun wedar saking awal saderengipun tumurun syari'at Agami Islam, pramila kathah para nabi lan rasul ingkang dipun angkat dening Allah supados negakaken ajaran tauhid. Semanten ugi saderengipun Muhammad dipun angkat dados rasul ugi tumindak syirik sampun dados rupa-rupining budaya lan keyakinan masyarakat. Sahingga tugas utami nabi Muhammad inggih ngajak supados nyembah dhumateng Allah lan ampuan ngantos nyekutokake maring sasanesipun Allah.
Budaya masyarakat kala rumiyin ingkang dhemen nyembah dhumateng berhala, patung, gunung, seganten, selo, kayu, kuburan lan sasanesipun, dipun tedahaken dening rasul kanthi syari'at Islam, lan salajengipun dipun terasaken dening para sahabat, tabiin, tabiit tabi'in lan hingga ulama' sapunika. Sinaosa mekaten tasih kathah tumindak ingkang nedahaken dumateng tumindak syirik, ngendikanipun Allah wonten ing Alquran:

" Wong-wong kang pada iman lan ora nyampur-adukake imane karo kedzaliman (syirik), dheweke iku wong kang entuk keamanan lan dheweke iku wongkang entuk pituduh. (Al An'am: 82)".
" Satemen nyekutokake (Allah) iku nyata-nya kedzaliman kang gedhe." (Luqman: 13)

Kaum muslimin jama'ah Jum'ah Rahimakumullah
Kanthi mekaten midherek hadits ingkang dipun riwatataken dening Iman Muslim saking Abdullah, bilih syirik punika kaetang dosa ageng.
اى الذنب اكبر عند الله قال ان تدعوالله ندا وهو خلقك.
" (Sahabat taken maring Rasul) Dosa punapa ingkang paling ageng mungguhing Allah? Rasul jawab. Sira nyekutokake Allah, kang mangka Allah dzat kang dadekake sliramu".

Amargi syirik punika kalebet dosa ingang ageng pramila tiyang ingkang nindakaken pedamelan syirik badhe nampi pinwales sakng ngarsa Dalem allah SWT
من مات لا يشرك بالله شيأ دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيأ دخل النار (رواه المسلم)
" sapa wonge mati ora nyekutokake Allah marang sawiji maka bakal mlebu ing suwarga, lan sapa wonge mati kelawan nggawa dosa syirik mangka mlebu ana ing neraka. (HR. Muslim)".

Kaum MusliminJam'ah Jum'ah Rahimakumullah:
Dipun tingali saking sifatipun syirik wonten kalih werni:
• Sepindhah syirik akbar (syirik kang gedhe), inggih punika syirik ing babagan aqidah utawi keyakinanipun, kadosipun nyekutokake Allah marang patung, braha, kuburan lan sanes-sanesipun.
• Kaping kalih: syirkul ashghor (syirik kang alit), inggih punika syirik marang perkawis tujuanipun ngibadah. Jalaran ibadah ingkang tujuanipun kangge ngupadi ridhanipun Allah ananging melenceng naming kangge pados pangalembana lan pados kemashuran.

Sinaosa syrik alit ananging tansah khawatir kalian pakerti punika, pangendikan dalem Rasulullah mekaten:

ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء
" Satemene pakerti kang paling Ingsun khawatirake saka sira yaiku syirik asghor (syirik cilik), nuli parra sahabat matur, punapa ingkang kalebet syirik asghor punika, ya Rasul. Rasul jawab, yaiku riya'.

Raos khawatiripun rasul sahingga paring pepemut punika amargi sanget anggenipun rasul trisna dhumateng para kawulanipun. Tumrapipun para sahabat ingkang sampun sempurna babagan seserepan agaminipun lan kiyat imanipun, punapa malih dhumateng tiyang ingkang kurang ilmunipun lan lemah imanipun.
Pramila sumangga iman ingkang sampun tinancep ing sajroning manah punika tansah kita ugemi minangka dados motivasi lan semangat anggen kita gesang ing alam dunya punika. Jalaran sampun kasebat ing Surat Al Ikhlas ayat 1-4:

" Kandhakna: Panjenengane (Allah), dzat kang Maha Esa, Allah punika Pangeran kang sekabehane gumantung marang Panjenengane, Panjenengane ora peputra lan ora diputraake, lan ora ana barang kang sepadhan karo Panjenengane".
أقول قولى هذا وأستغفر الله تعالى لى ولكم, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, وادعوه يستجب لكم.