2/16/2021

Musibah lan Bencana kagem Tadzkirah lan Muhasabah

Musibah lan bencana punika sampun dados Sunnatullah, selaginipun tasih wonten alam dunya mesthi tasih wonten musibah lan bencana. Manungga namung saget nyingkiri namung boten saget mutusaken. Manungsa namung saget usaha lan ikhtiar Gasti Allah ingkang mutusaken. Manungsa kepingin tansah nampi kesahenan, kanthi punika manungsa tansah manuwun dhumateng Gusti Allah supados dipun paringi beja lan mulya ing alam donya punika, tebih saking balak, musibah lan bencana.

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بنِعْمَةَ اْلِإيْمَانِ وَاْلإِسْلَامِ وَاْلِاسْتِقْلَالِ أَوِاْلحُرِّيَّةِ، وَأَفْهَمَنَا مِنْ عُلُوْمِ الدِّيْنِ وَاْلعَقِيْدَةِ، وَبَيَّنَ لَنَا وَأَرْشَدَنَا اْلأَخْلَاقَ الْكَرِيْمَةَ وَاْلأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ,أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ شَافِعُ اْلأُمَّةِ وَخَيْرُ اْلبَرِيَّةِ, اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ وَيَجْتَنِبُوْنَ اْلَمنْهِيَّاتِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 

 

Kaum muslimin Jemaah Jum’ah Rahimakumullah 

Boten wonten wasiat ingkang paling utami kejawi wasiat iman lan taqwa dhateng Allah, mila ing mimbar khutbah punika kawula paring pemut dhateng penjenengan sedaya, mangga kita sami ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah. Inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar sedaya awisanipun, mugi Allah tansah paring pitedah, kekiatan lan kesadaran dhateng kita sedaya, amin. 

 

Manungsa dipun ciptakaken dening Allah, sampun dipun cekapi kalian raos bingah lan susah. Menawi sawek nampi kenikmatan saking Ngarsa Dalem Allah badhe tuwuh raos bingah, kosok wangsulipun menawi sawek nampi balak, musibah, bencana, dipun suda bandha, nyawa, putra lan sanesipun badhe tuwuh raos susah. Bungah, susah, musibah lan bencana punika sampun dados Sunnatullah. Allah badhe ngambali malih kawontenan ingkang sampun nate kedadosan ing wekdal ingkang sampun kapengker badhe dipun paringaken dhateng makhlukipun Allah ing wekdal sapunika lan wekdal ingkang badhe dhateng. 

 

Musibah banjir, siti gugruk ing tahun ingkang sampun kapengker sampun asring kedadosan, ing tahun punika khususipun ing wekdal rendheng sampun kathah wilayah ingkang banjir, siti gugruk sahingga nuwuhaken raos susah. Musibah ing wayah jawah arupi banjir, siti gugruk, lisus. Manawi ing wekdal panas boten wonten jawah musibahipun arupi kobongan wana lan hutan. Ing wulan punika wonten musibah malih inggih punika dhawahipun pesawat Sriwijaya Air. Musibah arupi pandemi Covid-19 dereng sirna dipun tambah kalian musibah lan bencana sanesipun. 

 

Kanthi mekaten sampun sak mesthinipun menawi kita sami muhasabah, niti-niti dhateng awakipun piyambak. Dosa lan kalepatan punapa ingkang sampun kita tindakaken. Wontenipun dhawuhipun Allah punapa sampun dipun tindakaken kanthi saestu, semanten ugi wontenipun awisanipun Allah punapa sampun dipun hindari. Kejawi kita gatosaken sebab-sebab saking alam ugi kita gatosaken perkawis spiritual, inggih punika kanthi ningkataken anggenipun ngibadah. Donga mawon dereng cekap, kejawi dipun kantheni kalian nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar awisanipun. Lan nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah inggih dereng cekap, kejawi dipun tingkataken kualitas lan kuantitasipun. 

 

Kuantitas ateges kathahipun anggenipun nindakaken ibadah, contonipun, nalika nindakaken shalat gangsal wekdal. Shalat punika kuwajiban ingkang kedah dipun tindakaken. Kejawi wonten ibadah wajib inggih wonten ibadah sunnah. Kados shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, hajat, tahajjud, istikharah lan shalat-shalat sunnah sanesipun prayogi dipun tindakaken. Jalaran sedaya dhawuhipun Allah lan rasulipun mesthi wonten hikmahipun. 

 

Saking kathahipun nindakaken ibadah sak mangke badhe mujudaken kualitas shalat, tegesipun ngibadah kanthi ikhlas, istiqomah, khusuk, khudhuk. Ibadah kejawi dipun landasi kalian nyekapi syarat lan rukunipun, ugi kedah dipun tindakaken kanthi ikhlas lan sadar. Sampurnaning ngibadah saget nyaketaken kasembadanipun doa, amargi Gusti Allah dhemen kalian tiyang ingkang tansah ngresiki dhateng awak lan pakertinipun. Pokal lan solahbawa kang boten sae dipun gantos kalian tumindak lan akhlaq ingkang bagus. Kaum muslimin Jemaah Jum’ah Rahimakumullah Musibah banjir lan siti gugruk menawi dipun gatosaken amargi akibat saking pokalipun manungsa, Allah SWT sampun paring pirsa: 


 

“Wis pratela (anane) kerusakan ing daratan lan segara di sebabake kerana tumindake tangan-tangan manungsa, kerana Allah ngicipake marang dheweke kabeh saperangan saka (akibat) dheweke kabeh, supaya dheweke kabeh padha bali (tumuju dalan kang bener). (QS. Arrum. 41)

 

Wonten ayat Alquran punika sampun pratela nyata bilih amargi pokalipun manungsa ingkang damel rusak dhateng alam, sahingga akibatipun Allah paring mapinten-pinten balak, musibah lan bencana. Allah paring pemut supados sami kondur malih dhateng margi ingkang leres. Allah sampun ngendika wonten Alquran surat Al A’rof ayat 168:


 

“Lan Ingsun coba dheweke mau kelawan  (nikmat) kang bagus-bagus lan (balak) kang ala-ala, supaya dheweke padha bali (marang kang bener)”.  

 

Kanthi legal an jembaring manah, mangga kita gatosaken musibah lan bencana saking pokalipun manungsa punika:

  1. Musibah banjir punika dipun sebabaken mampetipun dalaning toya lan ugi boten wonten panggenan kagem nyedot toya. Dalaning toya, got lan saluran sami mampet amargi kesumpelan kalian sampah. Kathah sampah sami nyumpeli dalaning toya. Mekaten punika amargi kathah para manungsa sami bucal sampah wonten kali lan got, sahingga menawi pas jawah boten wonten margi kangge milinipun toya. 
  2. Siti gugruk punika amargi tanemanipun dipun potong lan sabin lan tegal boten dipun tanemi malih, ngagem taneman ageng ingkang saget nyangga siti lan toya. Perengan lan tebing boten wonten paku buminipun, sahingga siti gampil gugruk. 
  3. Nalika ing wayah ketiga utawi panas wonten kobangan wana lan tegal, amargi sumberipun toya sami pejah  sahingga taneman sami mati, lan dados garing sahingga gampil kobongan, lan musibah-musibah sanesipun.

 

Kaum muslimin Jemaah Jum’ah Rahimakumullah

Musibah-musibah ingkang sampun kadosan punika dipun ambali malih, malah saget ugi langkung ageng lan gegirisi. Pramila kedahipun sedaya tiyang sami gatosaken lan ngrubah adat kebiasaan ingkang boten sae punika. Kanthi sami eling-tiniling nindakaken kebagusan lan nilar pedamelan awon. Kebiasaan bucal sampah ing kali punika dipun hindari, inggih punika kanthi gunakaken panggenan kagem bucal sampah, lan ugi ngawontenaken panggenan bucal sampah kanthi mandiri. Amargi sampah punika salah setunggalipun masalah, menawi boten dipun gatosaken kanthi saetu badhe nuwuhaken musibah ingkang langkung ageng.

 

Pemerintah sampun paring pirsa bilih kedahipun dipun pisah antawis sampah plastik kalian sampah organik. Sampah plastik saget dipun obong utawi dipun daur ulang, menawi sampah organik saget dipun kempalaken kagem pupuk, sahingga taneman saget subur. Ananging menawi sampah plastik, wesi, logam, kaca punika dipun campur kalian sampah organic badhe dados masalah, panggenan kagem bucal sampah boten cekap lan sitinipun dados gethak. Menawi sampah-sampah punika dipun bucal wonten lepen, kejawi dadosaken mampetipun lepen lan banjir ugi ulamipun sami pejah. Cobi menawi kita konduraken ing wekdal 50 tahun kapengker, ing lepen kathah ulamipun, toyanipun tasih seger sahingga toya lepen saget kagem sesuci.

Kanthi punika, kedahipun saben-seben tiyang sami nanemaken kedisiplinan, bucal sampah ing panggenanipun, ngulinakaken misahaken sampah organik kalian anorganik. Lan kita usahaken mikiraken kesehatan lan kemaslahatan generasi lan putra wayah ingkang badhe dhateng. Mugi-mugi musibah, bencana lan balak punika enggal tingkas lan saget dados pepeling kagem kita sedaya supados tansah ningkataken iman lan taqwa saha amal shalih, amin.

 

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

 

2/08/2021

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019

 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi dunia, pemerintah Indonesia terus menggalakkan upaya untuk mengendalikan dan menekan penyebarannya. Penerapan gerakan 3M, belum bisa menahan laju perkembangan virus sehingga ditingkatkan menjadi 5 M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk mendampingi gerakan sosialisasi ini pemerintah mengeluarkan surat edaran hingga instruksi. Berikut Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021

2/07/2021

Doa Dijauhkan Dari Murka Allah, Istiqomah Beribadah Dan Kelak Meninggal Dalam Kondisi Husnul Khatimah

Doa merupakan senjatanya orang Islam, dengan doa maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dan sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak mungkin karena segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Manusia hanya berusaha, ikhtiar dan tawakal, segala keputusan di tangan Allah. 

 

Shalat Jama'ah dalam kondisi pandemi Covid-19

 

Karena itu dalam menghadapi kondisi kehidupan yang penuh dengan romantika ini maka seyogianya kita sekalian selalu berdoa kepada Allah.

 

 اَللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ 

 

 “Ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan kemarahan-Mu, dan janganlah Engkau binasakan kami dengan azab- Mu dan ampunilah kami sebelum itu”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 

 

Dalam doa ada tiga permohonan:

  1. Meminta agar dijauhkan dari murka Allah, khususnya ketika hendak meninggal dunia, agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bukan karena kemarahan Allah sehingga meninggal adalam kondisi su'ul khtimah. 
  2. Meminta kepada Allah agar kelak ketika menghadapi kematian dalam situasi yang aman, damai dan sejahtera, bukan dalam kondisi caruk-maruk, tidak menentu karena Allah sedang menimpakan balak, musibah bencana bahkan azab. 
  3. Meminta kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan, karena kelak sebelum dipanggil oleh Allah. Maka perbanyaklah mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah kemudian diikuti dengan melaksanakan perbuatan amal saleh yang diridhai-Nya. 

 

Karena itu dalam setiap doa hendaknya diikuti amal shalih. Husnul khatimah adalah akhir dari kehidupan yang baik. Agar mendapatkan akhir yang baik maka dalam beribadah bukan melihat masa yang telah lalu atau mengenang nenek moyangnya. Dulu saya rajin puasa sunnah, dulu saya rajin shalat, sedekah, membaca Alquran, mengikuti pengajian. Orang tua saya ibadahnya top, pokoknya bisa jadi panutan, nenek saya, kakek saya, guru-guru saya top-top semua ibadahnya. Namun Allah melihat masa sekarang dalam hal ibadahnya dan dirinya sendiri. 

 

Ahli ibadah yang imannya sedang menurun bahkan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan lalu meninggal maka dia akan menjadi su’ul khatimah. Sebaliknya kepada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan lebih sering melakukan perbuatan maksiat, namun pada saat sedang melaksanakan ibadah karena Allah lalu meninggal maka meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. 

 

Husnul khatimah adalah suatu harapan dan kematian adalah suatu kepastian. Manusia tidak bisa menentukan, karena maut akan datang kapan saja. Karena itu sebagai orang yang beriman selalu berupaya beribadah dengan istiqomah. Shalat lima waktu selalu ditegakkan, infaq, shadaqah, shilaturahmi, tolong-menolong selalu dilaksanakan, selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebajikan, menjauhi kemungkaran. 

 

Membanggakan dan mengagungkan ibadah pada masa lalu akan menjadi orang yang sombong, kecuali berupaya untuk meningkatkan atau mempertahankan ibadah pada masa lalu untuk dilaksanakan pada masa sekarang dan masa yang akan datang maka akan menjadi perilaku terpuji. Boleh membanggakan masa lalu dalam beribadah namun Allah akan melihat masa sekarang. Demikian pula setiap orang mempunyai nenek moyang, setiap kebaikan yang kita ungkit dan kita ceritakan akan menjadi shadaqah jariyah, akan menambah amal ibadahnya. Apalagi bila kebaikan dan akhlaq mulianya diteladhani dan dilaksanakan maka akan bertambah kebaikan yang akan diterimanya. 

 

Kondisi zaman yang tidak menentu, pandemi Covid-19 belum mereda selalu mengancam kehidupan manusia. Musibah banjir, tanah longsong, gunung meletus terjadi kapan saja yang selalu meninggalkan kesusahan dan penderitaan. Hilangnya harta benda dan nyawa semua berada di luar jangkauan dan kemampuan manusia. Karena itu hendaknya selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, berusaha untuk kebaikan secara terus menerus, tidak bosan dan tidak patah semangat. Selalu berloba-lomba untuk berbuat baik, saling menolong, saling mengingatkan. Yang mengingatkan selalu melaksanakan dan yang diingatkan jangan marah.

2/04/2021

Jaga Lisan, Ucapan Adalah Ekspresi Hati

Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda jika beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik bila tidak bisa berkata yang baik maka lebih baik diam. Ucapan adalah satu hal yang sangat bermakna bagi manusia, ucapan yang baik akan menimbulkan akibat yang baik, sebaliknya ucapan yang tidak baik maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik.


 

Terhadap teman ada kalanya kita mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan, tapi kadang kala tanpa disengaja atau mungkin disengaja atau bisa jadi menurut dia adalah suatu hal yang wajar tetapi bagi lawan bicara adalah menimbulkan sesuatu yang tidak enak. Ada seorang teman yang sudah lama tidak bertemu, tentu yang diharakan dari pertemuan itu akan mendatangkan kebahagiaan, bahkan diantara teman akan saling menghargai dan membanggakan. Namun tidak dengan teman ini, dia justru mengucapkan kata-kata “kamu kok masih tetap kecil, kamu kok masih tetap kurus, kamu kok nampak pucat”. Perlukah ucapan demikian ini diucapkan kepada temannya yang baru di bertemu, apalagi ketika pertemuan atau ucapan itu bersamaan dengan teman-teman yang lainnya.

Sesungguhnya hal yang demikian ini tidak perlu di ucapkan, karena dengan teman yang sudah lama tidak bertemu yang seharusnya bisa menunjukkan rasa simpatik. Bisa jadi hal ini menjadi momentum untuk melepaskan rasa rindu, rasa ingin bertemu dengan temannya untuk menyampaikan atau memberikan sambutan dan respek yang baik. Tetapi kesan yang pertama kali muncul justru hal yang tidak mengenakkan di mana temannya mengucapkan kata-kata yang tidak sempatasnya untuk diucapkan. Rasa kesal dan justru akan merendahkan martabatnya sebagai manusia yang bertabat buruk.

Hal yang demikian ini tentu saja perlu kita berhati-hati, karena melihat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa beriman dan bertakwa kepada Allah maka berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik maka lebih baik diam. Bahkan dalam Alquran Allah berfirman:


 

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (QS. Al Baqarah: 263)

Begitu bernilainya ucapan yang baik, sehingga menjadi kebaikan yang melebihi nilai pahala shadaqah yang diikuti dengan menyakiti. Karena itu menjaga lisan adalah yang penting agar ucapannya akan mendatangkan kebaikan. Lidah tidak bertulang, tapi ucapannya bisa lebih keras dari tulang, lebih tajam dari pada pisau. Setiap ucapan yang telah keluar tidak bisa ditarik kembali, setiap ucapan merupakan ekspresi dari hati. Hati yang mulia maka ucapannya akan lebih baik dan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.