9/25/2014

Syukur Kanthi Shalat lan Qurban-Khutbah Shalat Idul Adha 1435 H-Bahasa JawaManungsa dipun paringi mapinten-pinten kenikmatan dening Allah, kathah lan warninipun ingkang boten saget dipun etang dening manungsa. Kejawi Allah paring kenikmatan punika Allah SWT ugi paring jejibahan dhateng manungsa, agami Islam sampun paring piugeran inggih punikakewajiban ingkang kedah dipun tindakaken dening tiyang-tiyang Islam. Contonipun shalat minangka ibadah harian lan qurban ingkang dados ibadah tahunan. kewajiban saking ngarsa dalem Allah SWT punika badhe kraos awrat menawi boten dipun bandingaken kalian kenikmatanipun Allah ingkang sampun dipun paringaken lan badhe dipun paringaken. Kanthi nuladhani tindak lampahipun Rasulullah Nabiullah Ibrahim lan Muhammad SAW, sedaya dhawuh minangka kagem mujudaken raos syukur dhateng Allah SWT. Pramila mangga kita tuladhani supados kita saestu dados ahsani taqwim.

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اَللهُ أَكْبَرُ x كَبِيْرًا وَالْحَمْدُللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. لآ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. أَلْحَمْدُلِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ, نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَلَّذِى جَعَلَ الْخَلِيْلَ إِبْرَاهِيْمَ إِمَامًالَنَا وَلِسآئِرِالْبَشَرِ. أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِيْنَ . أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَاِبِه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ اْلقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ, إِتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Allahu akbar 3x walillahil hamdu
Kaum muslimin jema’ah shalat Id Rahimakumullah
Mangga kita sedaya sami ningkataken iman lan taqwa dhumateng Allah SWT, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar saha nebihi sedaya awisanipun. Allah sampun paring janji dhateng tiyang ingkang iman lan taqwa, Allah badhe paring margi ingkang gampil dhateng kawulanipun, margi ingkang awrat badhe dipun ringanaken, margi ingkang sisah badhe dipun gampilaken, margi ingkang peteng dhedhet badhe dipun padhangi lan saterasipun.


“Sapa wonge kang taqwa marang Allah mesthi Panjenengane bakal dadekake kajembaran kanggo dheweke, lan maringi rizki saking jurusan kang ora den kira-kirakake. Lan sapa wonge tawakal marang Allah, mesthi Allah bakal nyukupi (kaperluwane) dheweke”. (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

Allah SWT zat ingkang Maha Kuwaos nanging Allah ugi Maha Welas Asih, wujud saking kuwaosipun Allah, kanthi qodrat lan irodatipun sedaya ingkang dipun kersakaken dening Allah saget maujud:


“Satemene tindake pangeran yen ngersakake (dumadine) sawiji-wiji iku amung ndhawuhake marang sawiji-wiji mau “dumadiya sira” mula banjur dumadi”. (QS. Yasin: 82)

Kanthi welas-asihipun, Allah saget mulyakaken dhateng kawulanipun lan kanthi kuwasanipun ugi saget dadosaken kawulanipun dados ina lan ashor. Mekaten punika kasebat ing dalem Alquran:
“Dhawuha sira (Muhammad): “Dhuh Gusti Pangeran ingkang kagungan kraton, Panjenengan maringi kraton punika dhumateng tiyang ingkang Panjenengan kersakaken lan Panjenengan mundhut wangsul kraton punika dhumateng tiyang ingkang Panjenengan kersakaken. Panjenengan mulyakaken dhumateng tiyang ingkang Panjenengan kersakaken lan Panjenengan ngasoraken dhumateng tiyang ingkang Panjenengan kersakaken. Inggih namung wonten ngarsa Panjenengan kemawon sedaya kesahenan. Lan sayektosipun Panjenengan punika dhamateng sedaya perkawis, ingkang Maha Kuwaos”. (QS. Ali Imran: 28)

Allahu akbar 3x walillahil hamdu
Kaum muslimin jema’ah shalat Id Rahimakumullah
Allah zat ingkang Welas Asih lan Maha Wicaksana, sedaya kawulanipun Allah kepingin dados tiyang ingkang gesangipun mulya, dipun cekapi sedaya ingkang dipun seja. Boten wonten tiyang ingkang kersa dipun paringi sakit lan cilaka, bendu lan rubeda. Sedaya manungsa ngersakaken gesang ingkang sakinah, mawaddah, rohmah, istiqomah, sejahtera lahir lan batinipun. Mekaten punika boten saget dipun perkoleh kanthi gratis, nanging dados perkawis ingkang kedah dipun usahakaken.

“Satemene Gusti Allah ora ngowahi kahanane sawijine kaum
nganti kaum iku dhewe kang ngowahi marang kahanane “. (QS. Arro’du: 11).

Allah paring janji lan Allah boten badhe cidra kalian janjinipun, syarat dados kawula ingkang dipun mulyakaken inggih punika kedah iman lan taqwa. Salah satunggalipun wujud saking iman inggih punika nindakaken shalat lan qurban, Allah SWT nate ngendika:
“Daging-daging onta lan getihe iku babar pisan ora bisa merkoleh (karilane) Allah, ananging ketaqwaan kang saka sira kabeh iku kang bisa merkoleh karilane Allah”. (QS. Al Hajj: 37)

Wonten ing dalem Alquran surat Al Kautsar ayat 1-3 Allah ngendika:
“ Satemene Ingsun wus maringake marang sira nikmat kang akeh. Mula shalata sira kerana Pangeranira lan gaweha qurban sira. Satemene wong kang nyengiti sira, hiya iku wong kang cunthel”.

Allahu akbar 3x walillahil hamdu
Kaum muslimin jema’ah shalat Id Rahimakumullah
Allah SWT sampun paring mapinten-pinten kenikmatan lan kamulyan ingkang dipun paringaken dhumateng para manungsa, melai awal Allah sampun nitahaken manungsa dados makhluk ingkang mulya lan sak bagus-bagusipun rupa. Amargi manungsa dipun titahaken dados khalifah lan kawulanipun Allah ingkang ghadhahi tugas ganda, kanthi mekaten pas sanget menawi manungsa punika dipun dadosaken makhluk ingkang paling sempurna.

Sasampunipun kedadosanipun punika dipun sempurnakaken, tumuli Allah paring mapinten-pinten hidayah, arupi panca indra, akal, qalbu lan agami. Boten wonten makhluk ingkang dipun paringi hidayah mekaten punika kejawi manungsa. Ngengingi tanggel jawabipun manungsa punika langkung kathah lan awrat, Allah nyempunakaken malih kanthi paring mapinten-pinten kenikmatan, ing antawisipun:

Sepindhah arupi nikmat panjang yuswa, kanthi panjang yuswa, kita tasih saget nindadaken lan ningkataken amal ibadah dhateng Allah. Menawi ing sak lebetipun gesang punika rumaos lan ngrumaosi dados makhluk ingkang boten badhe uwal saking “khata’ lan nisyan” lepat lan supe ingkang badhe damel dosa sahingga tansah ngathah-ngathahaken istighfar. Lan menawi dosa ageng ingkang dipun tindakaken tumuli mertobat, boten badhe ngambali malih lan ugi badhe nggantos pedamelan awon kanthi pedamelan ingkang sae.

Amal ibadah punika ingkang badhe dados rencang lan sedherek sasampunipun seda, kita saget mendhet hikmah saking perjalanan ibadah haji, sedaya pangkat, jabatan, mas picis raja brana, kendaraan lan griya ingkang mewah dipun tilar kejawi namung iman ingkang tinancep ing salebetipun manah. Iman badhe dados semangat anggenipun nindakaken ibadah ing tanah suci.

Kaping kalih nikmat sehat, sehat punika reginipun awis, boten wonten tiyang ingkang kepingin sakit, amargi nalika sakit, dahar, ngunjuk, sare, lungguh lan jumeneng boten badhe sekeca. Dhaharan ingkang sarwa eco dados ical raosipun, unjukan ingkang seger inggih dados pahit lan saterasipun. Dereng malih menawi kedah mertamba ing griya sakit lan sanesipun, boten sekedhik biaya ingkang kedah dipun dalaken. Sehat lahir lan batos kedah dipun syukuri, syukur billisan kanthi maos Alhamdulillah. Syukur bil hal kanthi ningkataken amal ibadah, kaleres ibadah mahdhah lan ghoiru mahdhah. Ibadah spiritual, ritual lan sosialipun dipun wujudaken.

Kaping tiga sempat, wekdal sempat utawi longgar. Sedaya tiyang dipun paring wekdal sami inggih punika 24 jam ing setunggal dintenipun. Kanthi wekdal punika, wonten tiyang ingkang saget bagi wekdal lan merhatosaken wekdal. Sinaosa nembe kathah pakaryan nanging nalika pikantuk panggilan nindakaken shalat inggih cekat-ceket nindakaken shalat. Nanging wonten ugi kathah wekdalipun ingkang longgar, nanging nalika nampi panggilan nindakaken shalat, panggilan punika boten dipun gatosaken. Kita kedah enget bilih manungsa punika nate ribet, nanging sak ribet-ribetipun tiyang inggih punika, nalika kedah saget maos kalimat tauhid ing akhir hayatipun. Amargi Rasulullah nate ngendika “Sapa wonge kang ing akhir hayatipun bisa ngucap la Ilaha illaah daholal jannah”.

Kanthi mapinten-pinten kenikmatan ingkang dipun paringaken Allah dhumateng kita sedaya, saterasipun Allah paring dhawuh supados nindakaken shalat lan nindakaken qurban. Shalat dados pokokipun agami, sedaya tindak lampahipun tiyang Islam punika gumantung kalian shalatipun. Shalat ingkang khusuk lan berkualitas saget nedahaken sedaya pakertinipun dhateng kemaslahatan. Malah shalat saget nebihaken saking pedamelan keji lan munkar.

Shalat gangsal wekdal punika syari’at Allah ingkang dipun dhawuhaken dhateng Rasulullah Muhammad SAW, menawi qurban punika syariat Allah ingkang dipun paringaken dhumateng nabi Ibrahim nanging dipun terasaken wonten syari’at nabi Muhammad, semanten ugi ibadah haji. Rasulullah SAW sinaosa dados pribadi ingkang maksum, dipun jagi saking tumindak dosa lan dipun jamin mlebet ing suwarga, nanging tansah nindakaken shalat, amargi shalat punika semata-mata kagem mujudaken raos syukur dhumateng Allah SWT.

Nabi Ibrahim salah setunggalipun kekasihipun Allah, Ibrahim pribadi ingkang ikhlas, tawakal lan dermawan. Amargi sifat dermawanipun nate dipun uji, lantaran wonten malaikat ingkang nyimpe dados manungsa, kenging punapa tansah ngathah-ngathahaken anggenipun ngedalaken infaq lan shadaqah, Ibrahim ngendika, bandha punika dereng sak pintena, lamun ingsun diparingi putra lan didhawuhi ngurbanake yekti bakal ingsun qurbanake.

Sahingga nalika Ibrahim wonten yuswa sepuh dipun paring putra. Lan prasasat sampun supe kalian pangandikan ingkang sampun dipun ngendikakaken. Nalika dipun paringi putra kakung ingkang sanget dipun trisnanani. Allah paring dhawuh supados nyembelih dhateng putranipun, Ibrahim boten selak semanten ugi Islamil putranipun. Kekalihipun pribadi ingkang tawakal dhateng Allah. Kabukten belih dhawuhipun Allah punika namung kangge ujian dhateng kawulanipun. Lan Allah gantos kalian hewan domba.
“Mula rikala bocah iku wus tumeka (umur) bisa mlaku bebarengan karo Ibrahim, Ibrahim ngendika “He putraningsun, ngger satemene ingsun mirsani sajrone sare, menawa ingsung nyembelih marang kang salira. Mula coba pikiren kepriye mungguh kang salira? “ Dhuh rama, rama kawula aturi nindakaken punapa ingkang dipun dhawuhaken dhumateng panjenengan. Insya-Allah panjenenngan badhe manggihi ingkang putra kalebet tiyang-tiyang ingkang sabar”. (QS. Ash Shaffat: 102)

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ


9/15/2014

Ikhlas, Dapat Menuntaskan Pekerjaan Melebihi TargetPada suatu saat saya kedatangan seorang teman, pada hari itu mukanya tampak berseri-seri, nampak ada tanda-tanda kepuasan dalam dirinya. Memang pada hari itu tidak seperti biasanya dia curhat pada saya tentang suatu apapun, datang dengan muka masam, buram, seakan ada beban yang menghimpitnya. Belum sempat saya bertanya, ternyata teman saya itu mengawali ceritanya terlebih dahulu. Bahwa sejak pagi hingga siang dan petang, ketika berada ditempat kerja dirinya mau berbenah-benah rumah. Dimana rumahnya yang baru saja direhab, peralatan rumahnya banyak yang berantakan, ada almari pakaian, almari buku, rak sepatu, rak piring sampai pada bekas pintu dan jendela dan peralatan-peralatan lainnya.

Dari sekian banyak perlengkapan rumah yang disimpan dan akan digunakan lagi. Dia berharap dapat memindahkan almari pakaian atau membongkar papan dan pekas jendela dan pintu yang ditumpuk. Terasa pekerjaan itu sangat berat, dimana dalam sehari dia bekerja dan pulang sampai rumah pukul 17.00 baru saja istirahat dirumah, harus mandi dan segera berangkat ke musholla untuk shalat maghrib kemudian dilanjutkan mengajar anak-anak hingga waktu shalat Isya’. Selesai shalat Isya’ pulang ke rumah untuk makan dan bercengkrama dengan keluarga, walaupun pikirannya terpecah karena ada dua hal, menyelesaikan salah satu atau kedua-duanya. Mengajak anak-anaknya tidak mungkin karena mereka masih kecil-kecil, mengajak istrinya juga terasa tidak mungkin, disamping istrinya juga capek seharian telah bekerja dan biasanya istrinya susah untuk bersama-sama bekerja, biasanya ada alasan ini dan itu yang tidak logis.

Dengan perasaan yang terpaksa dan bekerja yang dipaksakan, dia berupaya untuk menahan diri untuk tidak banyak kata, tidak marah dan tidak tergesa-gesa. Dia berupaya menurut kemampuannya, bila dapat diselesaikan ya syukur kalau tidak bisa, besok masih ada waktu. Dalam hati dia meneguhkan, bahwa sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Pekerjaan yang berat dan besar tidak akan dapat diselesaikan kalau hanya dipikirkan. Apalagi hanya marah-marah yang justru akan manghabiskan energy, bahkan kadang bisa menimbulkan penyakit yang sama sekali tidak disangka-sangka.

Dengan mengawali membaca “Bismillahirrahmanirrahim”, dia segera bergegas berganti pakaian kerja tak lupa memakai topi. Walaupun waktunya sudah cukup malam tetapi sekan-akan waktu pagi hari, dia bersemangat untuk bekerja, satu pekerjaan berupaya untuk diselesaikan. Dia mengatakan, pada waktu itu dia cukup terhibur dimana ketika sedang membongkar tumpukan papan jendela dan pintu, ditengah tengah terdapat cindil tikus, tidak tanggung-tangung jumlahnya ada sembilan. Dia berkata “masya-Allah” pantas saja cepat sekali perkembangannya. Dua minggu lagi dia pasti menjadi anak tikus yang siap bereaksi menjadi musuh para petani, termasuk ibu rumah tangga, karena sering merusak dan memangsa apapun yang dapat dimangsa.

Papan, bekas djendela dan pintu satu persatu diangkat ternyata tidak sampai hitungan jam dapat diselesaikan. Dalam hati dia berkata “ternyata hanya segini”, tidak ada perasaan capek sedikitpun. Begitu selesai dia segera membenahi dan membersihkan tempat sekelilingnya. Dalam hatinya lega ternyata pekerjaan yang tadinya hanya satu saja dapat diselesaikan ternyata telah siap untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain.

Kaki segera melangkah pada almari pakaian, satu tumpukan demi tumpukan pakaian diangkat dan dikeluarkan untuk selanjutnya ditempatkan pada lantai yang telah digelar tikar terlebih dahulu. Setelah pakaian semua dikeluarkan. Dengan pelan dan pasti dia mengambil keset lalu diletakkan dua kaki alamari. Lalu almari didorong, pelan-pelan almari dapat pindah posisi masuk pada kamar tidur yang telah disiapkan. Setelah almari baju bertempat pada posisi yang dikehendaki, pakaian kembali diangkat dan dimasukkan kembali ke dalam alamari. Dua pekerjaan ternyata dapat diselesaikan, dia berfikir untuk dapat membersihkan atau mengepel lantai yang terasa benyak debunya. Tanpa berfikir terlalu lama kaki segera malangkah mengambil pel dan pembersih lantai berikut ember berisi air. Ternyata pekerjaan ini dapat diselesaikan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mengapa pekerjaan ini dapat diselesaikan bukan hanya satu atau dua pekerjaan yang dapat dieselesaikan, tetapi tiga pekerjaan secara berturut-turut dapat diselesaikan.

O, begitu, kataku kepadanya. Pantas saja kamu nampak puas dan bahagia. Saya kira kamu baru saja dapat bonus atau rapelan begitu. Dia berkata lagi, “tidak kawan, ternyata kebahagiaan, kepuasan itu kadang tidak karena uang dan tidak dapat diukur dengan uang, apakah ini namanya bekerja dengan ikhlas ya?

Itulah bahwa bekerja dengan ikhlas akan membuahkan kepuasan dan kebahagiaan. Yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Karena itu seandainya kehidupan ini telah diwarnai dengan keikhlasan yakin akan penuh dengan ketenangan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan serta memperoleh ridha dari Allah. Walaupun sering kali keikhlasan itu harus dipaksakan, keikhlasan harus diperjuangkan, dan keikhlasan memerlukan pengorbanan.

9/12/2014

Mujudaken Pasedherekan - Khutbah Bahasa Jawa


Sedaya umat manungsa ing alam dunya punika satuhunipun setunggal sedherek, amargi menawi dipun runtut asalipun manungsa punika saking setunggal tiyang, inggih punika nabi Adam, tumuli Gusti Allah dadosaken Siti Hawa ingkang dipun titahaken saking iga kiwanipun nabi Adam. Sapunika umat punika sampun berkembang dados kathah. Pramila saking kathahipun prasasat dados manungsa ingkang beda. Kanthi mekaten ing salebetipun Islam pasedherekan punika mengku tigang perkawis inggih punika mergi saking keturunan, agami lan papan panggenan. Tigang perkawis punika kedah dipun wujudaken supados gesang ing alam dunya punika pikantuk raos aman, ayem lan tentrem. Ing antawis setunggal lan setunggalipun tansah mujudaken raos katrisnan, mong tinemong, wasiyat winasiyatan lan saterasipun.

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِى يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ نَحْمَدُهُ سُبحَانَهُ وَهُوَ الْبَرُّالرَّحِيْمُ, أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَـرِيْكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . أَمَّا بَعْدُ.فَيَا عِبَادَ اللهِ, اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ .

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah
Mangga kita sami tingkataken iman lan taqwa kita dhateng Allah SWT, kita tindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan kita tilar saha kita awisi sedaya awisanipun Allah. Mugi kita pikantuk kamulyan lan kabegjan wiwit saking dunya dumugi akherat samangke, amin.

Gesang ing alam dunya punika, manusia ghadhahi tugas lan tanggel jawab minangka makhluk pribadi, sosial lan makhluk Allah. Mekaten punika amargi manungsa makhlukipun Allah ingkang dipun ciptakaken saking setunggal tiyang, inggih punika nabai Adam alaihi salam. Allah SWT ngendika:“ He manungsa kabeh, satuhune Ingsun (Allah) wus dadekake sira kabeh saking wong lanang lan wadon siji, lan dadekake dadi berbangsa-bangsa lan bersuku-suku supayane sira kabeh padha saling kenal, satuhune kang paling mulya ing ngarsane Gusti Allah yaiku wong kang paling taqwa, satuhune Allah Maha Pirsa lan Maha waspadha”. (QS. Al Hujurat: 13)

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah
Ayat punika nedahaken dhateng manungsa supados sami saling kenal, sinaosa sapunika sampun dados masyarakat kanthi maneka warna budaya, bahasa, seni, ras lan agami, semanten ugi sapunika dipun bedakaken kanthi wilayahipun, wonten masyarakat Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, lan wonten ing manca negari kados ing Malaysia, Singapura, Thailan, Brunai Darusalam, Banglades, Arab Saudi, Mesir, Amerika lan saterasipun. Sajatosipun menawi dipun runtut inggih tasih sedherek.

Kanthi mekaten menawi kita gatosaken pasedherekan punika saget kaiket kanthi tigang perkawis:
Sepindhah: Pasedherekan ingkang dipun iket kanthi sebab garis keturunan, Allah SWT ngendika:


“ Diharamake ing atase sira kabeh (ngrabeni) ibu-ibunira, anak-anakira kang wadon, sedulur-sedulur ira kang wadon, sedulur-sedulure bapakira kang wadon, sedulur-sedulur ibunira kang wadon, anak-anak wadon saka sedulur-sedulurira kang lanang, anak-anak wadon saka sedulur-sedulurira kang wadon, ibu-ibunira kang nusoni sira kabeh, sedulur wadon tunggal susu, ibu-ibune bojo wadonira (anak kuwalon) kang sajrone pawengkonira saka bojo wadon kang wis sira kumpuli, ananging kalamun sira durung ngumpuli bojo wadonira (ibune anak kuwalonira) iku (lan wis sira pegat) mula sira ora dosa ngrabeni anake (lan diharamake tumrap sira) bojo-bojo wadone anak kandhungira (mantu wadon) lan ngumpulake (wayuh) sedulur wadon loro, kajaba kang wus kalakon ana ing mangsa ndhisik (jaman jahiliyah). Satuhune Allah iku zat kang agung pangapurane tur agung welase” (QS. Annisa’: 23)

Pasedherekan punika dipun landasi amargi saking keturunan ingkang sami, sahingga saking sebab punika wonten hak waris lan boten dipun parengaken sami nikah kalian sedherekipun. Ananging amargi penduduk tambah kathah sahingga lajeng benten suku, adat seni, budaya lan bahasa satemah ingkang mekaten punika tasih kalebet sedherek, Allah SWT ngendika:


“ Lan ing antarane tandha-tandha kekuwasaane, hiya iku Panjenengane nitahake langit lan bumi lan beda-bedane basanira kabeh lan warnane kulit ira kabeh. Satemene ana mengkono iku yekti ana tandha-tanndha tumrap wong-wong kang padha ngerti”. (QS. Arrum: 22)

“ Lan (Ingsun wus ngutus) marang kaum ‘Ad sadulure dheweke, hiya iku Hud. Dheweke dhawuh: He kaum Ingsun padha nyembaha sira kabeh marang Allah, temenan ora ana Pangeran tumrap sira kejaba mung Panjenengane. Mangka kenapa sira ora padha taqwa marang Panjenengane”. (QS. Al A’rof: 65)

Kaping tiga: Pasedherekan ingkang dipun iket kanthi agama, Allah SWT ngendika:


“ Satemene wong-wong mukmin iku seduluran jalaran sangka iku gaweha pirukunan ing antarane rong golongan iku lan padha taqwaha marang Allah supaya sira intuk rahmat”. (QS. Al Hujurat: 10)

Sinaosa agami lan keyakinan kita benten nanging kita dipun dhawuhi supados tansah paring pikurmatan, Allah SWT ngendika:

“ Allah ora nyegah sira kabeh kanggo nglakoni kabejikan lan tumindak adil marang wong-wong kang ora nyatroni sira kabeh kerana agama lan (uga) ora nundhung sira kabeh saking Negara ira kabeh. Satemene Allah remen marang wong-wong kang tumindak adil”. (QS. Al Mumtahanah: 8)


“ Dhawuha sira (Muhammad): He wong-wong kafir! Ingsun ora bakal nyembah apa kang sira sembah, lan sira dudu wong kang nyembah Pangeran kang Ingsun sembah. Lan Ingsun ora bakal pernah dadi wong kang nyembah apa kang sira sembah, lan sira (uga) ora bakal pernah dadi wong kang nyembah Pangeran kang Ingsun sembah. Tumrap sira, agamanira dhewe, lan tumrap Ingsun agama Ingsun dhewe”. (QS. Al Kafirun: 1-6)

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah
Islam boten namung paring dhawuh dhateng umatipun supados tansah mujudaken pasedherekan lan welas asih, ananging kedah kados pundi supados pasedherekan punika tambah raket lan kiat. Kanthi mekaten kedah dipun tebihaken sedaya sikap ingkang saget ngrisak pasedherekan, contonipun ngina dhateng tiyang sanes, nyana ala, paring laqab utawi gelar ingkang awon, ngrasani, pados-pados awon lan cacatipun tiyang sanes. Menawi perkawis punika saget kita singkiri insya-Allah pasedherekan gesang punika saget kasembadan kanthi sae, amin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

9/10/2014

Buah Dari Keikhlasan, Pekerjaan Selesai Dengan BaikIkhlas adalah suatu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, namun untuk memperolehnya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan secara terus- menerus. Hal ini dapat kita maklumi bersama-sama, mengapa orang-orang Islam dapat melaksanakan shalat lima waktu, bila meninggalkan atau lupa merasakan ada sesuatu yang hilang, tetapi ada pula yang biasa-biasa saja, melaksanakan shalat atau tidak melaksanakan shalat adalah sesuatu yang biasa. Bahkan kadang ada merasa terbebani dengan pelaksanaan shalat lima waktu.

Kelompok yang pertama berlatar belakang karena kebiasaan, sesuatu yang dilaksanakan secara terus -menerus sehingga menjadi kebutuhan hidup, sebagaimana makan dan minum yang selalu dibutuhkan seluruh makhluk hidup. Demikian pula shalat adalah kebutuhan spiritual yang bisa berdampak pada bidang materiil, karena dengan shalat akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah SWT, sehingga didalam hidupnya selalu merasa dalam perlindungan, pengawasan dan pemeliharaan Allah SWT. Apapun yang dibutuhkan merasa selalu dipenuhi. Hal yang kedua shalat dilaksanakan dengan ikhlas karena berangkat dari pengalaman sipitual (hidayah).

Allah memberikan hidayah kepada hamba-Nya yang dikehendaki, dan siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah tak seorangpun yang dapat menghalang-hangani. Karena itu para ilmuan kafir, orientalis pada awalnya membenci Islam atau tidak mengenal Islam, namun dirinya menerapkan kaidah bahwa seorang ilmuan harus obyektif. Setiap kajian selalu menjauhkan sikap subyektif, persangkaan belaka. Ternyata Allah memberikan hidayah bahwa Alquran yang belum pernah dibaca dan dikaji ternyata memang benar mempunyai nilai-nilai hakiki dan substansial.

Alquran bukan karya manusia namun wahyu Allah. Semakin dalam mengkaji Alquran semakin kuat Aqidahnya sehingga muncul dalam dirinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ini bagi kalangan ilmuan yang memang sudah mempunyai kedalaman ilmu sekuler namun kemudian menjadi ilmuan yang mempunyai kepribadian gaya hidup Islami.

Allah kadang memberikan hidayah dengan cara yang sederhana, mendengarkan bacaan Alquran, seperti halnya Umar bin Khatab salah seorang penentang ajaran Islam, namun ketika mendengarkan adiknya yang bernama Fatimah sedang membaca Alquran, keimanan dalam dirinya menjadi tumbuh dan merasuki seluruh pembuluh darah, tersungkur sujud dan menyatakan keislamannya, sehingga pada akhirnya menjadi pembela Islam. Ada lagi orang yang mendapat hidayah karena melihat orang berwudhu, orang memakai jilbab dan sebagainya.

Kelompok kedua, melaksanakan shalat hanya kadang-kadang saja, hal ini karena shalat belum menjadi keutuhan hidup, dirinya tidak pernah menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Mengapa seorang pegawai atau karyawan yang memperoleh bonus dari atasan atas kinerjanya. Bonus kadang diberikan pada akhir bulan atau setelah selesai melaksanakan pekerjaan atau bahkan diterimakan setahun sekali sebagai pemberian THR. Karyawan merasa sangat berbahagia. Sehingga ia tak henti-hentinya memuji atasan, dalam setiap kesempatan dia menyampaikan kebaikan atasan kepada temannya, kerabat, keluarga bahkan tetangga bahkan sampai pada tukang becak, penjual Koran dan pemulung dia bercerita tentang kebaikan atasannya.

Coba bila kita renungkan seberapa besar bonus yang telah diperolehnya dapat memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan diri dan keluarga, untuk membuat rumah, memberi kendaraan, biaya sekolah anak, untuk biaya berobat dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berupa kebutuhan skunder dan tertier yang jumlahnya juga teramat besar. Bila kebutuhan belum terpenuhi tentu dia akan mengandai-andai, seandainya bonusnya dua kali atau tiga kali lipat dari gajinya tentu kebutuhannya akan banyak yang terpenuhi. Maka muncul inisiatif bahwa dirinya harus meningkatkan kinerjanya. Tiada waktu baginya selain untuk bekerja demi meraih prestasi yang lebih baik, dalam setiap hari hidupnya hanya untuk bekerja, ketika mau tidur, pikirannya masih mengembara untuk menembus ruang waktu mencari cara untuk mewujudkan impian, hingga larut malam tidak dapat tidur. Ketika mata baru saja terlelap bangun, pikiran kembali pada pekerjaan. Akhirnya karyawan tersebut jatuh sakit. Mengapa, hal ini tidak lain karena kemampuan fisik yang terbatas namun selalu dipaksakan untuk mewujudkan impian. Diaknosa dokter menyatakan bahwa dia kelelahan dan perlu istirahat.

Ketika istirahat tubuh bisa istirahat namun pikirannya tidak bisa istirahat, karena dia menyesali kenapa sakit, karenanya bonusnya menjadi hilang. Harapan dan impian untuk menjadi karyawan terbaik menjadi sirna, obsesi mempunyai mobil dan rumah mewah menjadi sirna. Dia menyatakan diri telah baik walaupun sesungguhnya dia belum sehat, dia memaksakan diri untuk bekerja dan beraktifitas, apa yang terjadi dia kembali harus dirawat di rumah sakit dan diaknosa dokter menyatakan bahwa asam lambungnya tinggi dan ginjalnya terkena gangguan. Dari orang yang sehat menjadi pribadi yang tergantung pada obat-obatan yang harus ditebus dengan ribuan bahkan jutaan rupiah.

Bila kita hayati berapa banyak kenikmatan yang diberikan Allah berupa panjang umur, sehat dan sempat. Berapa liter liter oksigen yang kita hirup dalam setiap detik, bukankah ini pemberian Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, seandainya oksigen yang kita hirup dalam setiap hari dimasukkan dalam tabung berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayarnya. Mengapa tidak bersyukur.

Organ tubuh manusia adalah diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk, Allah telah menciptakan dan menempatkan pada posisi yang sangat tepat, bulu mata dan alis ada diatas mata, telinga disisi kanan dan kiri kepala, hidung dan mulut berada dimuka bagian depan. Mata yang berkedip secara reflek, bulu mata yang keluar sesuai dengan kebutuhan mata tidak pernah kering dan tidak berlebihan. Apa pemberian ini tidak perlu disyukuri? Didalam hidung manusia terdapat bulu, di mulut terdapat gigi, ludah, lidah dan dilidah terdapat kelenjar yang dapat membedakan rasa. Apakah ini tidak perlu disyukuri?

Tangan manusia ada dua, dengan tangan dapat menulis, menunjuk, memegang, meraba, mengangkat, dan melakukan gerakan reflek menghalangi bila tiba-tiba anggota tubuh lain terancam bahaya. Kaki manusia terdiri dari dua pasang, dengan kaki manusia dapat menjangkau suatu tempat dengan mudah, dengan berjalan atau berlari untuk menjangkau suatu daerah karena perintah mata, hati, pikiran dan telinga. Bagaimanakah manusia bila tidak mempunyai tangan dan kaki? Apakah ini tidak perlu disyukuri?
Didalam tubuh manusia terdapat jantung, liver, paru, paru, usus, lambung, empedu, pancreas, ginjal dan organ-organ lain. Allah menciptakan semua ini bergerak secara teratur, bahkan urat syarat yang berjumlah ribuan saling keterkaitan. Bergerak beraturan sehingga semua organ berfungsi dengan baik. Apakah ini bukan merupakan kenikmatan, dan apakah tidak perlu disyukuri?

Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya dengan memberikan, akal, hati, nafsu dan agama. Agama mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama dan dengan lingkungannya. Allah menciptakan manusia untuk mencipakan keseimbangan hidup. Rasulullah sebagai figur uswatun hasanah, beliau adalah pribadi yang terjaga dari perbuatan dosa namun beliau senantiasa menegakkan shalat, bahkan shalat lail senantiasa beliau tegakkan. Suatu saat istrinya (Aisyah) bertanya, mengapa tuan selalu menegakkan shalat lail, bukankah tuan adalah pribadi yang maksum dan dijamin masuk surga. Rasul hanya menjawab, apakah Aku tidak ingin disebut sebagai orang yang bersyukur? Berangkat dari sini, maka banyak orang yang mempunyai kesadaran dan keikhlasan menegakkan shalat lima waktu karena semata-mata ingin mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Sehingga ibadah shalat yang dilaksanakan secara terus- menerus dan shalat yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya akan menjadikan pribadi yang ikhlas. Begitulah perjuangan dan mengorbanan untuk meraih keikhlasan. Dan setiap orang pasti menginginkan hidup yang tenang, damai, sejahtera lahir dan batin ini semua adalah merupakan buah dari keikhlasan.

Buah keikhlasan

Suatu saat ada seorang teman yang bercerita kepadaku, bahwa dia adalah seorang pasien di rumah sakit RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. Dia seorang penderita penyakit kronis yang pernah di rawat di rumah sakit tersebut dalam beberapa waktu dan sekarang dia sudah sehat dan dapat melakukan aktifitas sebagaimana aktifitas yang dilakukan oleh rekan-rekannya yang sehat. Karena dia seorang pasien penyakit kronis maka suatu saat harus control di rumah sakit tersebut. Dia telah menyiapkan segala perlengkapannya, kartu BPJS, surat rujukan, namun kartu berobatnya hilang. Dia pasrah bila nanti sudah sampai di rumah sakit akan meminta kartu yang baru.

Sehari sebelum berangkat dia pesan tiket travel, hitung-hitung biar bisa istirahat. Travel yang dipesan paling pagi yaitu jam 6 pagi dan ternyata dari agen harus menjemput penumpang yang lain dan dia dijemput jam 7.15 menit. Sampai di rumah sakit jam 10.15. Ternyata untuk mendaftar harus melampirkan foto copy KTP, kartu BPJS dan rujukan. Karena foto copy hanya 1 tempat sehingga menunggu sampai 20 menit. Ketika meminta kartu baru atas kartu lama yang hilang, diberikan nomor yang baru sehingga ketika sampai di tempat pendaftaran dengan status baru, akibatnya tidak bisa bersambung dan sulit untuk dideteksi riwayat penyakitnya.

Dia bercerita kemudian mencari-cari bagaimana dapat mengetahui nomor kartu berobat yang lama, ternyata dia membawa hasil pemeriksaan laboraturium pada tahun yang lalu dan ditunjukkan kepada petugas dan akhirnya status lama dapat ditemukan. Sampai pukul 13.00 dia belum mendapat giliran untuk diperiksa, pagi hari belum sarapan, perut hanya terisi air putih setengah gelas dan dua sisir kue kering, belum shalat dhuhur. Perut memang terasa sangat lapar bila ditinggal untuk shalat nanti tidak dengar ada panggilan. Akhirnya tetap sabar dan ikhlas menunggu, sambil berkata dalam hati nanti shalat dhuhur akan dijamak qashar dengan ashar.

Dia berkata sudah jam sekian belum dapat panggilan tentu kegiatan hari ini di rumah sakit tidak bisa tuntas, karena harusnya dengan pemeriksaaan di laboratorium juga. Sudahlah, seandainya masih cukup waktu ya syukur, dan bila tidak ya tidak apa-apa. Pukul 13.15 dapat giliran untuk diperiksa dokter, dokter menyatakan baik-baik saja. Buku status diserahkan ke loket pendaftaran, dan ditanya “kapan akan periksa laboratorium? Dia jawab “kalau tidak nanati ya besok”. Dia sudah pasrah, spekulasi ke laboratorium ternyata masih dibuka dan ditutup pukul 14.00. Setelah menunggu beberapa saat tepat pada pukul 14.05 dia siap diambil sampel darahnya.

Inilah bahwa sesuatu yang tidak diperkirakan akan terpenuhi, ternyata dapat terlaksana dengan baik. Bagaimanakah seandainya seluruh perjalanan pada waktu itu disikapi dengan mengumpat, tentu akan terjadi penyesalan yang tidak berguna. Sejak awal akan mengumpat pihak travel yang menjemput sampai siang, kedua akan mengumpat petugas foto copy, ketiga akan mengumpat petugas pendaftaran I, keempat akan mengumpat petugas pendaftaran II, akan mengumpat petugas di apotik dan masih banyak lagi yang akan diumpat yang akan menambah permasalahan.

Dia mengakhiri ceritanya”Allhamdulillah, ini semua berkat pertolongan Allah SWT”.

9/04/2014

Menghindarkan Kehancuran Suatu Bangsa -Khutbah Jum'at


Indonesia ada negara yang ber-bhineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda suku, adat-istiadat, agama, ras, bahasa, warna kulit. Namun bila mereka termasuk warga negara Indonesia, mereka itu adalah satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadikan perbedaan sebagai rahmat, dengan perbedaan hidup akan terasa indah, karena Allah menciptakan makhluk tidak ada yang sama, coba kita lihat berapa banyak manusia ternyata tidak ada yang sama. Karena itu marilah kita membangun dengan perbedaan yang ada namuan sama dalam tujuan.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا اَمَرَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، صَلَّى اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرًا.أمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ اتّقُوْا رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . قَالَ اللهُ تَعَالَى اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ


Jema’ah Jum’at Rahimakumullah,
Dalam kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan jema’ah semua, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
Diantara upaya meningkatkan taqwa tersebut, adalah memperhatikan sejarah kehidupan umat agar menjadi pijakan kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang.

Jema’ah Jum’at Rahimakumullah,
Sejarah kehidupan umat manusia, memberikan petunjuk yang nyata mengenai penyebab kerusakan suatu bangsa. Diantaranya adalah perilaku para pembesar yang tidak menaati Allah dan memusuhi para utusan Allah, sebagaimana yang terjadi pada kaum Fir’aun, Tsamud dan ‘Ad.
Sejarah kenabian Muhammad SAW juga tidak terlepas dari tantangan yang sangat serius dari para elite. Beliau memperoleh tantangan dari pihak-pihak yang khawatir dengan kedudukannya, misalnya Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan Abu Lahab. Mereka yang menentang perjuangan Muhammad SAW, bukanlah orang bodoh/ jahiliyyah dalam pengertian intelektual, tetapi mereka adalah orang-orang terpandang/ tokoh masyarakat.

Namun karena kepentingannya untuk senantiasa mengkooptasi masyarakat dan perilakunya yang gila dunia serta tidak mau tunduk kepada Allah Yang Maha Kuasa, maka mereka melakukan perlawanan terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sekalipun telah nyata bahwa perilaku pembesar-pembesar jahiliyah tersebut telah mengakibatkan kerusakan ideologis, ekonomi dan sosial. Allah berfirman,


“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. Al-Isra’:16).

Firman Allah ini menunjukkan bahwa sangat mungkin kerusakan suatu umat justru disebabkan karena krisis moralitas kaum cerdik pandai maupun pembesar-pembesar suatu umat. Sebaliknya bila pembesar-pembesar dan kaum cerdik pandai menjadi pemimpin-pemimpin dalam menaati perintah Allah, niscaya dia akan membawa lebih banyak manfaat dibandingkan dengan orang-orang ‘awam.

Hal ini pun bisa dimengerti karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan buruk orang-orang bodoh tidak akan sedahsyat dan separah kaum cerdik pandai dan para pemimpin. Kerusakan sistem sosial yang diakibatkan oleh perilaku orang-orang pandai atau tokoh dalam suatu umat berdampak sangat besar terhadap kehidupan suatu umat. Tentunya kehidupan akan terasa damai dan penuh suka cita, jika semua orang mampu mendisiplinkan diri dalam menaati Allah dan rasulNya.

Jema’ah Jum’at Rahimakumullah,
Dalam persepektif Alqur’an, kaum cerdik pandai, para tokoh, pemimpin dan kaum elite suatu negeri diperintahkan untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Mereka diperintahkan Allah untuk melindungi, memimpin, menolong, menyebarluaskan kesejahteraan dan kedamaian ke seluruh penjuru negeri.

Namun bilamana durhaka kepada Allah, gila dunia, melakukan pelanggaran hukum, eksploitasi dan perilaku-perilaku lainnya yang bertentangan dengan kehendak Allah, niscaya suatu negeri akan dihancurkan oleh Allah
Kedurhakaan itu ditunjukkan dengan kebanggaan melakukan al-fakhisyah atau dosa-dosa yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tidak memohon ampunan Allah dan tidak malu melakukan perbuatan keji dan munkar, sehingga akhirnya tata sosial menjadi berantakan dan lambat laun suatu negeri akan hancur.

Jema’ah Jum’at Rahimakumullah,
Jauh sebelum kenabian Muhammad SAW, telah ada bangsa-bangsa yang hebat. Diantaranya bangsa Mesir, kaum Tsamud dan kaum ‘Ad. Bangsa Mesir yang dipimpin oleh Fir’aun, akhirnya ditenggelamkan di laut beserta pengikut-pengikutnya. Padahal mereka sesungguhnya memiliki peradaban yang sangat tinggi baik di bidang pertanian, arsitektur, infrakstruktur dan teknologi. Di saat bangsa-bangsa lain masih ‘terbelakang’ mereka sudah mampu membangun system irigasi, teknik sipil dan militer yang hebat. Namun akhirnya mengalami krisis ekonomi yang dahsyat, krisis pangan dan tenggelam.

Demikian halnya kaum Tsamud dan ‘Ad adalah dua bangsa yang hebat. Mereka mampu menciptakan bangunan-bangunan tinggi dan seni pahat yang sangat luar biasa yang hampir tidak ada tandingannya di masa sekarang.

Jika misalnya kita berkunjung ke kota Petra yang kini berada di wilayah Syiria, maka akan tampak bekas-bekas peninggalan kota tua yang sangat hebat. Namun mereka pun akhirnya dihancurkan oleh Allah.


“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?”” (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai Bangunan-bangunan yang tinggi”, Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,”Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah’”Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),”Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,’Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,”Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, (Q.S. Al-Fajr :7-13).

Jema’ah Jum’at Rahimakumullah,
Ibarat kita menumpang sebuah kapal, bila ada seorang saja yang berbuat kerusakan misalnya melobangi lambung kapalnya, niscaya kita semua akan tenggelam. Maka, dengan melihat tantangan dan hambatan yang semakin besar menuju kemajuan, dan belajar dari peristiwa yang terjadi pada umat-umat yang telah berlalu, kita memerlukan sikap-sikap antara lain sebagai berikut :

Pertama, hendaknya kita memahami kebutuhan terhadap pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, kaum cerdik-pandai dan pembesar-pembesar yang mewujudkan kemaslahatan umat.
Kedua, hendaknya kita bersungguh-sungguh bekerja, mengabdi dan beribadah agar seluruh umat memperoleh manfaat, kedamaian dan kesejahteraan.
Ketiga, hendaknya kita bersyukur atas berbagai karunia Allah baik lahir maupun batin; dan menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita sebagai karunia yang saling melengkapi, memperkuat dan menyokong kehidupan sesama umat manusia.
Keempat, senantiasa saling menasehati dalam kebenaran, dalam keteguhan hati atau dalam kesabaran menaati Allah dan rasul-Nya.

Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua untuk dapat menaati Allah dan rasul-Nya.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِىْ وَلَكُمْ, فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ, وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ