7/23/2013

Mangayubagyo Nuzulul Qur'an


Nuzulul Qur'an inggih punika turunipun Alquran, saking Louhul Mahfudz wonten Baitul Izzah utawi langit dunya. Peristiwa turunipun Alquran punika wonten ing wulan Ramadhan. Sahingga wekdal punika saterasipun dipun sebat Lailaul Qodar. Sinten tiyangipun nalika saget manggihi Lailatul Qodar punika ganjaranipun kados tiyang ngibadah 1000 wulan. Kanthi punika margi kathah fadhilahipun mangga kita mangayubagyo Nuzulul Qur'an. Kanthi mekaten kita aturaken ing dalem seratan wonten ing khutbah Jum'at.

الحمدلله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. اشهد ان لا اله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك علىسيدنا محمد وعلىاله وصحبه اجمعين.اما بعد: فياعبادالله اتقواالله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون.

Kaum muslimin jamaah Jum'ah Rahimakumullah
Ing wulan punika kita kaum muslimin dipun paringi wekdal dening Allah saperlu kangge ngawontenaken pesta ibadah, jalaran ing wulan punika sedaya amal ibadah dipun tikel matikelaken ganjaranipun wonten Ngarsanipun Allah SWT. Pramila sumangga kita sedaya tansah berusaha ningkataken iman lan taqwa kita dhumateng Allah SWT.
Mekaten punika 14 abad kapengker Allah nurunaken Alquran dhumateng nabi Muhammad SAW, pangendikanipun Allah wonten Alquran mekaten:

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينت من الهدى والقرقان (البقرة۱۸۵)

" pirang-pirang dina kang wus ditentukake yaiku) sasi Ramadhan, wulan kang wus diturunake Alquran kanggo pituduh marang manungsa lan penjelasan-penjelasan marang pituduh iku) (Al baqarah: 185)

Sekawan welas abad kapengker Allah maringaken Alquran dhumateng nabi Muhammad SAW minangka dados dasar, sumber hukum kagem umat Islam. Alquran dipun paringaken dhumateng nabi Muhammad punika dados kitab ingkang paling sempurna, dipun paringaken dhumateng nabi Muhammad minangka dados khotamul anbiya', penutuping para nabi. Kanthi punika sasampunipun nabi Muhammad sampun seda boten wonten Rasul malih, semanten ugi Allah sampun boten maringaken kitab suci malih.
Umat Islam kapatah dados khoirul ummah, kasebat wonten Alquran:

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (ال عمران: ۱۱٠

Sira minangka dadi umat kang paling bagus kang dilahirake kanggo manungsa, ngajak marang kang makruf, nyegah marang kang munkar lan iman marang Allah (Ali Imron: 110)

Kaum muslimin jama'ah Jum'ah Rahimakumullah
Kasebat ing Kitab Duratun Nashihin bilih ing wulan Ramadhan punika para malaikat dhumawah wonten ing bumi kangge mbuktikaken pitakenanipun malaikat dhumateng Allah:

قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء (البقره: ٣٠

" Malaikat ndangu, Punapa Panjenengan badhe dadosaken (khalifah) ing bumi niku tiyang ingkang badhe damel kerisakan lan peperangan".

Mila nalika para malaikat temurun ing dunya punika ingkang dipun panggihi tiyang ingkang nembe ruku', sujud, tasbih lan nindakaken amalan shaleh, mila para malaikat lajeng uluk salam lan nyuwunaken pangapunten dhumateng Allah SWT.
Kejawi punika para malalaikat kalebet malaikat Jibril ngatur dhumateng urusanipun piyambak-piyambak, kasebat wonten ing Alquran:

انا انزلنه فى ليلة القدر, وما ادراكما ليلة القدر, لياة القدر خير من الف شهر. تنزل الملئكة والوح فيها باذن ربهم من كل امر سلم. هى حتى مطلع الفجر (القدر: ۵-۱)

" Satemene Ingsun wus nurunake (Alquran) ana wengi kang muya. Lan apata sira ngerti apa kanga ran wengi kang mulya iku? Wengi kang mulya yaiku luwih becik tinimbang sewu wulan. Ana wengi iku temurun para malaikat lan malaikat Jibril kang nggawa izin seka Pangerane kanggo ngatur sakabehe urusan, wengi iku (kebak) kesejahteraan teka mletheking srengenge" (Al Qodar: 1-5)

Pramila wonten ing malam lailatul qodar kasebat dados setunggaling ndalu ingkang ingkang minulya, sahingga sasintena ingkang nembe nindakaken ibadah badhe dipun cathet dening Allah kados tiyang ingkang ngibadah sewu wulan. Wujud saking ngibadah punika, sedaya kegiatan ingkang dipun tujukaken kangge madosi ridhanipun Allah. Contonipun dipun paringi panjang umur kangge nindakaken ibadah, dipun paringisi sehat lan sempat ugi damel ngibadah, dipun paringi bandha ugi dipun ginakaken damel ngibadah, dipun paringi ilmu ugi dipun ginakaken damel ngibadah lan sapanunggalanipun. Mirsani kawontenan punika para manungsa punika, para Malaikat nyuwunaken dhumateng Gusti Allah rahmat lan maghfirah lan ugi dipun paringi margi ingkang leres lan katebihaken saking mapinten-pinten cobi lan musibah. Sahingga leres pangandikanipun Allah:

قال انى اعلم مالا تعلمون

" Satemene Aku (Allah) pirsa marang apa kang ora sira mangerteni".

Pramila sumangga kita tansah mbudidaya anggenipun ngginakaken wekdal salebetipun wulan Ramadhan. Sinaosa saking hadits nabi maringi pitedah bilih Lailatul Qodar punika dhumawah sasampunipun tanggal ingkang kalihdasa sapengandhap, lan dipun tegasaken malih ing tanggal ingkang ganjil. Ananging sasagetipun kita manfaataken ing dalem detik, menit, jam, lan dinten kita ginakaken kangge mawas diri, punapa sampun imbang anggen kita nindakaken ibadah kalian maksiyat, kathah maksiyatipun punapa kathah ngibadahipun. Amargi ing wulan punika saestu Allah paring rahmat lan maghfirah wiwit saking awalipun wulan Ramadhan ngantos akhiripun wulan Ramadhan. Lan sumangga nyuwun dhumateng Gusti Allah mugi-mugi kita dipun lebetaken ing golonganipun tiyang-tiyang ingkang pinaringan taufiq saha hidayahipun, amin.

بارك الله لى ولكم فى القران الكريم ونفعنى واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلا وته انه هوالسميع العليم.