Tampilkan postingan dengan label Kisah hayati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kisah hayati. Tampilkan semua postingan

1/21/2021

Waspada kelawan Teka lan lungane Musibah

Waspada kelawan Teka lan lungane Musibah

 

 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اْلقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 

 

Kaum Muslimin Jema’ah Jum’ah ingkang minulya 

Pertama lan ingkang paling utama kawula tansah wasiat dhateng pribadi kula piyambak lan sumrambah dhumateng penjenengan sedaya, mangga kita tansah ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar awisanipun. Mugi-mugi kita tansah dipun paring pitedah lan kekiatan, istiqomah, ikhlas lan sabar anggen kita nindakaken amal ibadah, selaras kalian dhawuhipun Allah lan utusanipun, amin. 

 

Manungsa dipun ciptakaken dening Allah, sampun dipun cekapi kalian raos bingah lan susah. Menawi sawek nampi kenikmatan saking Ngarsa Dalem Allah badhe tuwuh raos bingah, kosok wangsulipun menawi sawek nambi balak, musibah, bencana, dipun suda bandha, nyawa, putra lan sanesipun badhe tuwuh raos susah. Bungah, susah, musibah lan bencana punika sampun dados Sunnatullah. Allah badhe ngambali malih kawontenan ingkang sampun nate kedadosan ing wekdal ingkang sampun kapengker badhe dipun paringaken dhateng makhlukipun Allah ing wekdal sapunika lan wekdal ingkang badhe dhateng. 

 

Musibah banjir, siti gugruk ing tahun ingkang sampun kapengker sampun asring kedadosan, ing tahun punika khususipun ing wulan Januari sampun kathah wilayah ingkang banjir, siti gugruk sahingga nuwuhaken raos susah. Musibah ing wayah jawah arupi banjir, siti gugruk, lisus. Manawi ing wekdal panas boten wonten jawah musibahipun arupi kobongan wana lan hutan. Ing wulan punika wonten musibah malih inggih punika dhawahipun pesawat Sriwijaya Air. Musibah arupi pandemi Covid-19 dereng sirna dipun tambah kalian musibah lan bencana sanesipun. 

 

Kanthi mekaten sampun sak mesthinipun menawi kita sami muhasabah, niti-niti dhateng awakipun piyambak-piyambak dosa lan kalepatan punapa ingkang sampun kita tindakaken. Wontenipun dhawuhipun Allah punapa sampun dipun tindakaken kanthi saestu, semanten ugi wontenipun awisanipun Allah punapa sampun dipun hindari. Kejawi kita gatosaken sebab-sebab saking alam ugi kita gatosaken perkawis spiritual, inggih punika kanthi ningkataken anggenipun ngibadah. Donga mawon dereng cekap, kejawi dipun kantheni kalian nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar awisanipun. Lan nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah inggih dereng cekap kejawi dipun tingkataken kualitas lan kuantitasipun. 

 

Kuantitas ateges kathahipun anggenipun nindakaken ibadah, contonipun nalika nindakaken shalat gangsal wekdal, punika kuwajiban ingkang kedah dipun tindakaken. Kejawi wonten ibadah wajib inggih wonten ibadah sunnah, kados shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, hajat, tahajjud, istikharah lan shalat-shalat sunnah sanesipun prayogi dipun tindakaken. Jalaran sedaya dhawuhipun Allah lan rasulipun mesthi wonten hikmahipun. Saking kathahipun anggenipun nindakaken ibadah sak mangke badhe mujudaken kualitas shalat, tegesipun ngibadah kanthi ikhlas, istiqomah, khusuk, khudhuk. Ibadah kejawi dipun landasi kalian nyekapi syarat lan rukunipun, ananging kedah dipun tindakaken kanthi iklas lan sadar. Musibah banjir lan siti gugruk menawi dipun gatosaken amargi akibat saking pokalipun manungsa, Allah SWT sampun paring pirsa:

“Wis pratela (anane) kerusakan ing daratan lan segara disebabake kerana tumindake tangan-tangan manungsa, kerana Allah ngicipake marang dheweke kabeh saperangan saka (akibat) dheweke kabeh, supaya dheweke kabeh padha bali (tumuju dalan kang bener). (QS. Arrum. 41) 

 

Kaum Muslimin Jema’ah Jum’ah ingkang minulya 

Menawi kita gatosaken saking pokalipun manungsa inggih punika: 

1. Musibah banjir punika dipun sebabaken mampetipun dalaning toya lan ugi boten wonten panggenan kagem nyedot toya. Dalaning toya, got lan saluran sami mampet amargi kesumpelan kalian sampah, kathah sampah sami nyumpeli dalaning toya. Mekaten punika amargi kathah para manungsa sami bucal sampah wonten kali lan got, shingga menawi pas jawah boten wonten magi kangge milinipun toya. 

2. Siti gugruk punika amargi tanemanipun dipun potong lan boten dipun tanemi malih, ngagem taneman ageng ingkang saget nyangga siti lan toya. Wonten ayat Alquran punika sampun pratela nyata, amargi pokalipun manungsa ingkang damel rusak dhateng alam sahingga akibatipun Allah paring mapinten-pinten balak, musibah lan bencana. Allah paring pemut supados sami kondur malih dhateng margi ingkang leres. Allah sampun ngendika wonten Alquran surat Al A’rof ayat 168:

“Lan Ingsun coba dheweke mau kelawan (nikmat) kang bagus-bagus lan (balak) kang ala-ala, supaya dheweke padha bali (marang kang bener)”. (QS. Al A’rof: 168) 

 

Allah paring cobi dhateng kawulanipun saget kanthi perkawis ingkang ngremenaken, perkawis ingkang sae. Amargi sedaya kenikmatan saking ngarsa dalem Allah, ngengingi sehat, waras, panjang yuswa, bandha, putra, pangkat lan jabatan punapa sampun dipun ginakaken kangge nindakaken kesahenan. Sampun saget nambah raos syukur dhateng Allah? Amargi kathah tiyang ingkang dipun paring kanugrahan punika malah tebih kalian Allah.

“Akeh-akehe bandha iku wus nglalekake sira kabeh, nganti sira kabeh padha mlebu njero kuburan (mati)”. (QS. QS. Attakatsur: 1, 2) 

 

Kaum Muslimin Jema’ah Jum’ah ingkang minulya 

Musibah-musibah ingkang sampun nate kadosan punika dipun ambali malih, malah saget ugi langkung ageng. Pramila kedahipun sedaya tiyang sami gatosaken lan ngrubah adat kebiasaan ingkang boten sae punika. Kanthi sami eling tiniling nindakaken kebagusan lan nilar pedamelan awon. Kebiasaan bucal sampah ing kali punika dipun hindari, inggih punika kanthi gunakaken panggenan kagem bucal sampah, lan ugi ngawontenaken panggenan bucal sampah kanthi mandiri. Amargi sampah punika salah setunggalipun masalah, menawi boten dipun gatosaken kanthi saetu badhe nuwuhaken musibah ingkang langkung ageng. 

 

Pemerintah sampun paring pirsa bilih kedahipun dipun pisah antawis sampah plastik kalian sampah organic. Sampah plastik saget dipun obong, menawi sampah organik saget dipun kempalaken kagem pupuk, sahingga taneman saget subur. Ananging menawi sampah plastic, wesi, logam, kaca punika dipun campur kalian sampah organik. Mila badhe dados masalah, panggenan kagem bucal sampah boten cekap, sitinipun dados gethak. Menawi sampah-sampah punika dipun bucal wonten lepen, kejawi dadosaken mampetipun lepen lan banjir ugi ulamipun sami pejah. Cobi menawi kita konduraken ing wekdal 50 tahun kapengker, ing lepen kathah ulamipun, toyanipun tasih seger sahingga sesuci saget dipun tindaken wonten lepen. Kanthi punika ing zaman punika kedahipun sami nanemaken kedisiplinan supados bucal sampah ing panggenanipun, ngulinakaken misahaken sampah organik kalian anorganik. Lan kita usahakenan ugi mikiraken kesehatan lan kemaslahatan generasi ingkang badhe dhateng. 

 

Perkawis alit lan sekedhik menawi dipun tindakaken kanthi istiqomah, ikhlas lan sabar insya-Allah badhe ndhatengaken kebagusan ing wekdal ingkang badhe dhateng, mugi-mugi Allah tansah paring kekiatan, keikhlasan lan kesabaran dhateng kita, amin.

 

 بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

1/06/2021

Menjadi Orang Terbaik Agar Hidup Bermakna

Tahun baru 1 Januari 2021 sudah berlalu dan sekarang hampir satu pekan, ketika kita melihat kesibukan dan hingar-bingar menyambut tahun baru. Mari sejenak kita merenung, apakah sebenarnya yang baru khusunya pada diri sendiri. Tahun baru biasanya diikuti dengan ucapan “tahun baru semangat baru”. Sudahkah terwujud dalam tingkah laku dan perbuatan? Sudahkan hidup kita semakin bermakna, semakin produktif dan bermanfaat bagi orang lain? 

 


Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, ada seorang Arab Badui yang bertanya pada beliau:

 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

"Wahai Rasulullah, siapa orang terbaik itu? Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam menjawab: "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." (HR. Tirmidzi) 

 

Dalam hadits yang lain meriwayatkan ada seorang laki-laki yang bertanya pada rasul:

 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ 

"Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Beliau menjawab: "Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya." Tanyanya lagi; "Siapakah manusia yang paling buruk?" Jawab beliau: "Orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya." (HR. Ahmad) 

 

Dalam hadits yang pertama riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa orang yang terbaik adalah Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam hadits kedua riwayat Imam Ahmad bahwa Orang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya orang yang paling buruk adalah Orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Menjadi orang yang baik apalagi yang terbaik adalah menjadi harapan kita. Namun bagaimanakah kita bisa mengukur bahwa hidup kita telah beramal yang baik. Tentunya ada alat ukurnya, karena ternyata banyak orang yang telah melakukan amal perbuatan baik, namun amal tersebut tertolak, amal tersebut tidak berdampak pada kemudahan berwasilah kepada Allah dalam berdoa. 

 

Kita ingat bahwa ada tiga orang pemuda yang terjebak didalam gua. Tiga pemuda tersebut bermaksud mau berlindung di dalamnya tetapi tiba-tiba gua tersebut runtuh, sehingga pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Secara nalar pemuda tersebut akan mati karena terjebak di dalamnya. Segala daya dan kekuatan telah dikerahkan untuk mendorong batu besar tersebut namun sedikitpun batu tidak bergeser. Tiga pemuda memadukan kekuatan untuk mendorong batu, ternyata tetap tidak bergeser sedikitpun. Lalu tiga pemuda tersebut, masih-masing berdoa dengan wasilah amal perbuatan baik yang pernah dilakukan. Bila amal perbuatan yang menurut dirinya baik dan diterima oleh Allah maka bukakanlah pintu gua. Ternyata amal baik yang telah dilakukan memang benar, baik dan diterima Allah. Dengan bukti batu besar bisa bergeser dan pintu gua terbuka. 

 

Dari itu jelaslah bahwa bila ingin amal baik yang dilakukan diterima Allah dasarnya adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul. Rasulullah Muhammad SAW wafat tidak meninggalkan harta benda, namun beliau meninggalkan Kitabullah dan Sunnaty (hadits rasul). Barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya maka akan selamat dan tidak akan sesat untuk selamanya. Selamat berakifitas semoga hidup kita lebih bermakna, produktif dan bermanfaat, amin.

12/20/2020

Orang Sakit Cenderung Memikirkan Diri Sendiri

Sekilas melihat judul, tersebut diantara kita akan berpandangan negatif, karena memikirkan diri sendiri berarti egois. Sifat ini tercela. Dalam kehidupan bermasyarakat, persahabatan yang terjalin, persaudaraan yang dibina untuk selalu dikukuhnya. Selalu menjaga komitmen bersama. Namun yang terjadi ketika ada suatu kepentingan, keuntungan dan manfaat semuanya diarahkan untuk dirinya sendiri, sebaliknya bila terjadi kesulitan, kerugian maka akan dialihkan pada orang lain. Dari itu siapakah yang akan mendekat, niscaya temannya satu persatu akan menjauh tinggallah sendiri. 

 

Status manusia disamping sebagai makhluk pribadi, dia adalah makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa hidup secara sendiri, manusia selalu tergantung pada orang lain. Jangan berpandangan ketika sudah mempunyai pangkat, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah dia bisa hidup sendiri. Oke, mungkin ada yang berpandangan dengan pangkat, jabatan bisa menggunakan kewenangannya untuk memenuhi ambisi diri sendiri, dengan harta semuanya bisa dibeli. 

 

Di saat pandemi Covid-19 dimanakah pangkat, jabatan dan harta, ketika seseorang sudah terpapar positif, maka mau tidak mau harus melakukan karantina baik di rumaha sakit atau secara mandiri. Pada saat itu dia tidak akan lagi bebas menggunakan kewenangannya, karena semua orang termasuk tenaga medis akan berhati-hati, diutamakan keselamatan dirinya. 

 

Lebih jauh lagi bagi orang yang terpapar virus corona atau siapun yang menderita sakit disanalah orang akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tenaga dan pikirannya lebih besar untuk memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana akan memikirkan orang lain ketika dirinya sakit. Orang yang sedang sakit sedang berjuang untuk melepaskan diri dari penderiaan, karena yang terbayang dalam pikiran, bagaimana agar menjadi sehat dan pulih kembali. Segala usaha dan ikhtiar dilakukan, bahkan tuntunan doa yang tidak pernah diperlukan, akhirnya menjadi kebutuhan. 

 

Rasa ketergantungan diri pada Allah, Allah yang berkuasa menciptakan penderitaan namun juga berkuasa untuk menghilangkan, walaupun sekali-kali terbanyang akan kondisi terburuk yang akan menimpanya. Dengan doa muncul rasa optimis, karena Allah berkuasa untuk menciptakan kebaikan dan keburukan kepada makhluknya. Dan dengan penuh rasa harap, Allah memberikan kebaikan dan menghilangkan keburukan. 

 

Subhanalloh, semoga sakit yang diderita hanya sebagai peringatan, bahwa manusia kadang lupa dengan nikmat sehat yang telah diberikan Allah. Bagaimanakah sehat itu sangat berharga dan bermakna, tanpa sehat tidak aka nada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan. Karena itu biasakan untuk selalu berdoa kepada Allah SWT.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ 

 

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kegundahan dan kesedihan dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan bakhil dan aku berlindung kepada-Mu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. (HR. Abu Dawud: 1317, 1330) 

 

Syukuri apa yang ada, berusaha, ikhtiar dan tawakal hanya kepada Allah.

12/15/2020

Nifaq dan Munafiq

Sering kita mendengar orang mengatakan munafiq atau bahkan kita pun kadang mengatakan pada orang lain bahwa dia orang munafiq. Alangkah ironisnya jika menyebut orang lain sebagai orang munafiq namun dirinya juga termasuk munafiq pula. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tentang munafiq. Bahwa munafiq berasal dari bahasa Arab nafaqa-yunafiqu-nifaaqan yang berarti ketidaksesuaian antara yang diperlihatkan dengan yang disembunyikan. Jadi nifaq adalah salah satu perilaku tercela yang hendaknya untuk dihilangkan, karena nifaq ini akan mendatangkan bencana, malapetaka, musibah, bahkan bisa mendatangkan kehancuran. 

 


Sedangkan orangnya adalah munafiq, jadi orang munafiq adalah orang yang menyembunyikan kebenaran, apa yang dinampakkan tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan. Antara ucapan dengan hati tidak selaras dan seimbang. Rasulullah Muhammad SAW memberikan perhatian terhadap orang-orang muslim untuk waspada terhadap perilaku munafiq. Beliau menyebutkan tentang-tanda-tanda orang munafiq:

 

 أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

"Ada empat hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah munafiq atau siapa yang memiliki empat kebiasaan (tabi'at) berarti itu tabiat munafiq sampai dia meninggalkannya, yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika membuat kesepakatan khiyanat dan jika bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang”. (HR. Buchari: 2279) 

 

Dalam hadits tersebut Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tanda-tanda munafiq ada empat, yaitu: 

1. Jika berbicara dusta. 

2. Jika berjanji ingkar. 

3. Jika membuat kesepakatan khiyanat. 

4. Jika bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang.

 

Coba kita renungkan bila empat sifat atau salah satu saja diterapkan dalam kehidupan niscaya akan terjadi kehancuran. Bicaranya manis untuk didengar namun ternyata palsu, bila berjanji tidak pernah menepati, bila diberi amanah dan kepercayaan kok berkhianat, bila terjadi perselisihan mencari jalan pintas dan berbuat curang maka niscaya tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan. 

 

 Akhlaq yang baik dan buruk bisa terbentuk karena kebiasaan, lingkungan dan pendidikan, sedangkan agama memerintahkan untuk selalu berbuat baik. Agama memberikan peringatan bahwa semua amal perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, seluruh organ tubuh manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, pada hari qiayamat setiap orang akan mengatakan dengan jujur, mulai dari telinga digunakan untuk mendengarkan apa saja, mata digunakan untuk melihat apa saja, hati digunakan untuk apa. Allah SWT telah mengingatkan dalam Alquran surat Al Isra’ ayat 36:

 

 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. 

 

Berfikirlah sebelum bertindak, berhati-hatilah dalam setiap ucapan dan perbuatan agar tidak akan terjadi penyesalan. Selagi masih diberikan kesempatan panjang umur masih terbuka jalan untuk memperbaiki diri, mencari bekal untuk hari esok. Menanam kebaikan sebanyak mungkin karena bila kematian telah datang maka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Memperbaiki dengan merenung memikirkan kekurangan diri sendiri bukan kekurangan orang lain. Karena teramat mudah untuk meniti kekurangan orang lain. Ingat meniti kekurangan diri akan menjadikan pribadi yang berakhlaq mulia sebaliknya meniti kekurangan orang lain akan memperkeluh hati dan pikiran. 

 

Tidak ada manusia yang sempurna kecuali orang berupaya untuk mencari kesempurnaan. Tidak ada manusia yang paling baik kecuali manusia yang selalu berupaya untk berbuat baik. Tidak ada kesalahan yang menjadi baik kecuali menyadari bahwa dirinya telah berbuat salah kemudian berupaya untuk merubahnya.atidak adda dosa yang tidak diampuni kecuali segera bertobat untuk tidak mengulanginya lagi.

11/21/2020

Shalat Sebagai Media Komunikasi Kepada Allah

Shalat adalah ibadah yang paling utama, indikator ke-Islaman seorang muslim ditentukan dalam hal melaksanakan shalat yang utuh, dalam kuantitas lima waktu dalam sehari semalam dan secara kualitas adalah kondisi shalat yang dilaksanakan dengan khusu’. Shalat yang khusu’ dilaksankaan benar-benar sedang menghadapkan jasad dan ruh kepada Allah. Ketika jasad dan ruh menyatu sedang menghadap Allah disanalah sedang terjadi komunikasi hamba kepada Allah.

Karena itu ketika hendak menghadap Allah maka tubuh, pakaian dan tempatnya harus dalam keadaan suci. Yang sering menjadi persoalan adalah bahwa ketika shalat, jasadnya sedang shalat namun hati dan pikirannya sedang pergi entah kemana. Bisa jadi ketika sedang melaksanakan shalat dapat mengingat sesuatu hal yang tadinya lupa. Sangat aneh ketika shalat menjadi ingat. Bahkan kadang ide-ide kreatif muncul ketika sedang shalat. Padahal ketika sedang shalat hendaknya tubuh, hati pikiran menyatu sedang menghadap Allah. Sadar dengan bacaan shalat dan kaifiyahnya. 

 

Ketika dapat mewujudkan shalat yang khusu’ maka akan terjadi komunikasi kepada Allah, kita memohon Allah mendengarkan. Ketika hamba Allah telah dengan sungguh-sungguh memohon siang dan malam tiada henti, tekun, sabar ikhlas maka tiada halangan bagi Allah untuk mengabulkan doa dan permohonan hamba-Nya.

 وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

 

"dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu". ) QS. Mu’min: 60) 

 

Sering terjadi hamba Allah meminta kepada-Nya, hambanya meminta untuk segera dikabulkan, namun terkadang banyak yang menjadi putus asa. Ibadah sudah dilakukan berdoapun tidak pernah henti namun seakan Allah tidak mendengar doanya. Bila demikian, tidak ada salahnya untuk bermuhasabah, Allah SWT berfirman:

 وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ, أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَلْيُؤْمِنُوْا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ 

 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku (Allah) mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al Baqarah: 86) 

 

Hikmah dari ayat tersebut: 

1. Allah akan mengabulkan doa hambanya bila mau memohon. 

2. Yakin dengan penuh keimanan kepada Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dan telah menyediakan segala yang diperlukan hamba-Nya. 

3. Permohonan akan dikabulkan bukan dengan tanpa syarat, maka penuhilah syarat-syaratnya yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. 

4. Selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran, bahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, suka menolong dan berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran.

11/16/2020

Sebab-sebab Kecewa, Akibat dan Solusinya

Kecewa adalah merupakan ungkapan hati, kekesalan hati karena ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kecewa bermakna merasa atau perasaan tidak senang atau tidak puas (karena tidak sampai harapannya, keinginannya, dugaannya, dan sebagainya). Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan, hal ini karena manusia mempunyai harapan dan cita-cita. Cita-cita akan diraih bukan dengan serta merta, namun harus melalui perencanaan usaha ikhtiar dan kerja keras. Untuk merealisasikan suatu rencana selalu dihadapkan dengan waktu, uang, tenaga dan pikiran. Tujuan bisa dicapai secara sendiri, namun banyak rencana yang akan terealisasi memerlukan keterlibatan orang lain. 

 

Bicara tentang manusia adalah suatu pembahasan yang tidak akan pernah berhenti, baik dari jasmani atau rohaninya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, berbudaya dan diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam. Karena begitu kompleksnya urusan manusia maka dalam setiap mengimplementasikan suatu rencana kadang berbenturan dengan kepentingan orang lain, sehingga antara harapan dan kenyataan menjadi tidak sinkron. 

 

 Sebab-sebab kecewa 

Mengapa terjadi kekecewaan, hal ini berkaitan dengan rencana dan kenyataan. Rencana adalah suatu nilai yang ideal, perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Kenyataan adalah sesuatu kepastian, bila kenyataan sesuai dengan rencana maka akan menimbulkan rasa puas, percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tidak semua kenyataan terjadi sesuai dengan harapan. Karena itu bila tidak sesuai dengan harapan maka akan terjadi kekecewaan. 

 

Kecewa karena cinta, pekerjaan, kecewa karena telah membeli barang ternyata tidak sesuai dengan speknya, kecewa terhadap perilaku anak-anaknya, kecewa terhadap hasil pekerjaan, kecewa karena dikhianati teman atau saudara dan masih banyak kekecewaan- kekecewaan yang lain. 

 

Ada seorang laki-laki yang berkonsultasi kepada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan terus terang, bahwa dirinya kecewa telah menikahi wanita pilihannya. Ketika ditanya, mengapa kecewa, bukankah istrinya cantik, muda, cerdas, terampil, anak orang yang terpandang dan religious. Ternyata yang dikatakan secara fisik dibenarkan, bahkan banyak orang yang mengatakan demikian. Namun dia tetap kecewa, yang menurut dirinya semua adalah tampilan luar atau casing, orang tidak mengetahui sifat dan karakter asli dari istrinya. Kemudian konsultan bertanya lagi, sifat dan karakter yang aslinya seperti apa? Kami akan berupaya membantu mencarikan solusi bila anda bersedia untuk mengatakan yang sesungguhnya. 

 

Kemudian laki-laki tersebut mengatakan yang dimulai dengan menceritakan latar belakang dirinya sendiri yang dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, tidak berpendidikan tinggi, bukan anak birokrat atau pejabat pemerintah. Dirinya sudah terbiasa dengan hidup sederhana, namun selalu giat bekerja dan semangat dalam berusaha. Dengan pendidikan agama dalam keluarga, setiap hari dirinya bangun pagi bahkan sebelum adzan Subuh sudah bangun, lalu dilanjutkan dengan shalat Subuh di masjid, mengikuti dengan kuliah subuh dan tadarus Alquran. Setelah itu dilanjutkan dengan membersihkan rumah dan sekitarnya. Kebiasaan ini ternyata tidak diikuti oleh istrinya, bahkan setiap dirinya pulang dari masjid istrinya masih tidur dan setiap kali disuruh untuk bangun pagi selalu beralasan, bahkan kadang terjadi cekcok. 

 

Akibat dari suatu kekecewaan

Setiap sebab pasti akan mendatangkan akibat, bila orang kecewa pasti akan mendatangkan akibat baik bagi dirinya sendiri dan bisa jadi akan berdampak pada orang lain. Beberapa dampak dari kekecewaan: 

 1. Dari aspek psikologis bahwa orang yang sering mengalami kekecewaan akan bersikap pesimis dan apatis bahkan kadang tidak akan menaruh respek, simpati pada orang lain.
 2. Akan menjadi sebab timbulnya berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kekecewaan dan menimbulkan berbagai macam penyakit hati. 
 3. Orang akan merasa masa bodoh, karena sikap yang dilakukan selalu mendatangkan kekecewaan, bila bekerja sering dicacat, diolok-olok, bahkan dirinya diberi stigma negativ.
 4. Akan terjadi tindakan kejahatan sebagai wujud dari kekecewaan, baik dengan kata-kata sampai menjadi kekerasan fisik yang menimbulakan kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain.
 5. Akan kehilangan teman, sahabat akibat ulah dan perilaku yang diluar control.
 6. Akan mencari pelampiasan atas kekecewaan itu bukan dengan membalas untuk mengecewakan tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya bisa dan mampu. Menumbuhkan keyakinan diri untuk mengevaluasi dengan introspeksi dan ekstrospeksi. Untuk selanjutnya tumbuh suatu keyakinan, bila dia bisa, mengapa saya tidak bisa. Bukankah Allah telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna, dirinyapun juga manusia yang sempurna.

 

Upaya mengatasi kekecewaan. 

Puas dan kecewa dua hal yang berlawanan, manusia ingin sukses, tetapi tidak semua kesuksesan akan mendatangkan rasa puas. Karena puas lebih dominan pada urusan hati, Bagaimana agar kesuksesan bisa mendatangkan rasa puas? Manusia bisa puas dan bisa kecewa. Kepuasan adalah suatu keinginan kekecewaan adalah suatu musibah. 

 

Ada beberapa upaya untuk menghindari kemungkinan terburuk dari kekecewaan: 

 

 1. Hentikan dari semua aktivitas, tenagkan hati dan pikiran, atur nafas dengan melakukan dzikir, minta pertolongan kepada Allah. Rasa kecewa yang berkecamuk, bergemuruh didalam hati, lalu muncul hawa nafsu yang berupaya untuk mewarnai kekecewaan maka akan mendatangkan musibah dan bencana yang lebih besar. 
 2. Identifikasi persoalan, mengapa terjadi kekecewaan, karena diri sendiri atau orang lain? Bila berkaitan dengan dirinya sendiri, maka harus menyadari bahwa dirinya harus lebih banyak melakukan introspeksi. Bila berkaitan dengan orang lain maka hendaklah mengembangkan sikap, jangan terlalu menggantungkan kepada orang lain. 
 3. Bila kekecewaan karena terjadinya miskomunikasi, maka perbaikilah cara berkomunikasi, pahami dan cermati setiap informasi, jangan sungkan untuk selalu mengingatkan dan mengklarifikasi. 
 4. Berpikir besar, bahwa kegagalan terhadap suatu urusan bukan berarti bencana, namun di sana masih banyak peluang dan kesempatan yang lebih besar lagi. 
 5. Jangan terlalu dipikirkan apa yang sudah terjadi, karena sesungguhnya dipikirkan atau tidak difikirkan toh semuanya sudah terjadi, fokuskan untuk melakukan hal-hal yang baru, fokus pada tujuan yang utama. 
 6. Kendalikan emosi dan hawa nafsu, biasanya ketika sedang kecewa akan menumpahkan kekesalan dengan berkata-kata yang kotor dan kasar. Rasul memberikan pedoman ketika sedang berdiri maka duduklah, ketika sedang duduk maka berbaringlah, bila sudah berbaring masih merasakan kesal, marah, maka segera bangun mengambil air wudhu dan melaksanakan shalat. 

 

Kecewa bisa menimbulkan berbagai macam ekspresi, setiap orang mempunyai cara sendiri untuk mengatasi kekecewaan. Dengan kecewa, mengingatkan disitulah cara Allah mengingatkan kepada hamba-Nya, untuk mendewasakan hamba-Nya. Karena itu rasa kecewa terhadap sesuatu kegiatan dan kenyataan maka janganlah dibesar-besarkan, tetapi pahamilah bahwa setiap manusia yang hidup pasti mengalami kekecewaan dan carilah cara yang terbaik untuk mengatasi kekecewaan. Bila berkaitan dengan dirinya sendiri maka perbaikilah diri dengan banyak mengingat Allah, berpikir positif, beristighfar kemudian melaksanakan salat. Jangan memikirkan kekecewaan untuk dibesar-besarkan yang akhirnya akan membuat sikapnya menjadi apatis, pesimis dan tidak mempunyai rasa percaya diri.

10/30/2020

Rahmate Allah Kanggo Sak Kabehane Alam, Khutbah Maulid Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW lahir ing tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah, nabi Muhammad lahir ing zaman jahiliyah. Zaman nalika para manungsa sampun dodosaken makhlukipun Allah dados sesembahan, semanten ugi pedamelan keji lan mungkar sampun dados pakulinan.

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّوْرِ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُالْحُسْنَى, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ: اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنُ رَحِمَكُمُ اللهُ, اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى بِتَقْوَى اللهِ, اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ فِى الْقُرْانِ الْكَرِيْمِ اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَاأَيّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

 

Kaum muslimin jemaah shalat Jum'ah Rahimakumullah Pertama lan ingkang paling utami khatib tansah wasiat khususipun dhateng pribadi piyambak lan sumrambah dhumateng para jemaah sekalian, mangga kita sami ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nebihi sarta nilar sedaya awisanipun Allah, kanthi pangajab mugi-mugi kalebet golonganipun tiyang muttaqin, amin ya Rabbal ‘alamin. 

 

Boten supe mangga kita nuladhani punapa ingkang sampun dipun ngendikakaken lan dipun tindakaken dening nabi Muhammad, shalawat lan salam mugi tansah linuberaken dhateng nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin jemaah shalat Jum'ah Rahimakumullah Ing dinten punika kita sampun mlebet ing wulan Rabiul Awal utawi wulan Maulud. Ing wulan punika kita dipun engetaken malih kaliyan wiyosanipun kanjeng nabi Agung Muhammad SAW ingkang dipun utus dening Gusti Allah kangge paring rahmat dhateng sedaya alam:

“Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad) kejaba dadi rahmat tumrap sekabehane wong ngalam kabeh”. (QS. Al Anbiya’: 107) 

 

Rahmatipun Allah punika kagem sedaya alam, arupi raos aman, tenang, raos welas asih, lan sanesipun. Rahmatipun Allah linuber dhateng sedaya manungsa, leres ingkang iman utawi kafir, malah kagem bangsa kewan lan wit-witan. Mekaten punika amargi wonten ing dalem Alquran sampun dipun sebataken tugasipun manungsa minangka ‘abdullah lan khalifatul ard, semanten ugi marginipun ugi sampun dipun terangaken wonten Alquran. Sak terasipun bilih kautusipun nabi Muhammad minangka paring kabar lan pepenget dhateng sadaya manungsa:

“Lan Ingsun ora ngutus seliramu (Muhammad) kejaba marang sekabehe umat manungsa, minangka (utusan) kang gawa kabar bebungah, kang aweh pepenget, ananging akeh-akehe manungsa ora padha mangerti”. (QS. Saba’: 28) 

 

Kanthi ayat punika Allah nedahaken bilih kautusipun nabi Muhammad minangka paring kabar ingkang ngremenaken khususipin dhateng tiyang-tiyang ingkang tansah pitados lan ngamalaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan utusanipun. Tiyang punika badhe dipun paringi kamulyan lan kabegjan utaminipun benjang wonten ing dinten qiyamat, badhe dipun lebetaken wonten ing suwarga. Kosok wangsulipun Allah paring pepenget dhateng para manungsa ingkang nulayani lan nolak dhateng dhawuh-dhawuhipun Allah lan utusanipun. Tiyang ingkang bangkang, dhawuhipun Allah dipun tilar malah awisanipun dipun tindakaken. Tiyang punika badhe dipun ganjar kanthi siksa ing salebetipun neraka, na’udhubillahi min zhalik. 

 

Kaum muslimin jemaah shalat Jum'ah Rahimakumullah 

Mila supados manungga saget lumaku ing marginipun Allah, sahingga Allah ngutus nabi Muhammad SAW, saperlu kangge nyempurnakaken akhlaqipun para manungsa.

 

 إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ 

 

"Satuhune ingsun diutus supaya nyempunakake akhlaq kang becik” HR. Ahmad: 8595 

 

Nabi Muhammad lahir ing tannggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, dipun utus dening Gusti Allah kangge nyempurnakaken akhlaqipun para manungsa. Amargi para manungsa ingkang sampun dipun paringi syariat agami sak derengipun nabi Muhammad, ananging syariat punika sampun dipun tilar, zaman punika dipun wastani zaman jahiliyah utawi zaman kebodohan. Ing zaman punika tiyang-tiyang boten sami manembah dhateng Gusti Allah. Mestinipun Allah ingkang dadosaken alam semesta dipun sembah ananging sami nyembah dhumateng brahala, damelanipun manungsa. 

 

Ing zaman jahiliyah, saderengipun nabi Muhammad lahir, menawi wonten bayi estri lahir langsung dipun pejahi kanthi cara dipun pendhem nalika bayi tasih gesang gesang. Masyarakat jahiliyah ugi dhemen mabuk-mabukan, main, remen memengsahan lan damel rusaking bumi. Sahingga Allah ngutus nabi Muhammad. Syariat nabi Muhammad sampun sampurna, mekaten punika kasebat ing dalem Alquran surat Al Maidah ayat 3:

“Ana ing dina iki Ingsun wis nyempurnakake agamaira kabeh, lan wis nyempurnakake nikmat Ingsun kanggo sira kabeh lan uga Ingsun wis ridha Islam minangka agama ira kabeh”. 

 

 Sampurnaning agama Islam, kangge nuntun dhateng manungsa ing margi ingkang leres supados saget slamet ing dunya dumugi akhirat samangke. Mila kejawi Alquran, kita ugi saget ngugemi sunnah-sunah rasul, leres saking ngendikanipun rasul lan tindak lampahipun.

 

 تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 

 

 " Aku tinggalake kanggo sira, perkara loro kang ora dadekake sasar, selagine sira gegondhelan marang lorone yaiku Kitabullah lan Sunnah Rasul”. (HR. Malik)

 

 بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ